Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

5o Ψηφιακό Αρχονταρίκι με τον Γέροντα Δωρόθεο

 

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (54)

Ψαλμός 54
Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυΐδ. - 2 ΕΝΩΤΙΣΑΙ, ὁ Θεός, τὴν προσευχήν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου, 3 πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου. ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην 4 ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ, ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ᾿ ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι. 5 ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοί, καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ᾿ ἐμέ· 6 φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ᾿ ἐμέ, καὶ ἐκάλυψέ με σκότος. 7 καὶ εἶπα· τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω; 8 ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ. (διάψαλμα). 9 προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά με, ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ καταιγίδος.

Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός ανατρέπει την διδασκαλία ότι η μονολόγιστη ευχή «δεν είναι η σωστή προσευχή»

 

Ιωάννης Λίτινας

Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο μέγας στύλος της Ορθοδοξίας, εκάρη μοναχός σε ηλικία 26 ετών και παρά το νεαρόν της ηλικίας του σύμφωνα με τον Γεώργιο Σχολάριο ήταν «σωφρονέστερος τῶν τάς ἐρήμους οἰκούντων».

Στην ησυχία του ερημικού νησιού «Αντιγόνη» της Προποντίδος υπεβλήθη σε σκληρή άσκηση και μάλιστα στη μονολόγιστη ευχή, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν». Ακολουθώντας την νηπτική και ασκητική παράδοση των θεουμένων αγίων της Ορθοδοξίας, πέρασε από τα πνευματικά στάδια της καθάρσεως, του φωτισμού, ηξιώθη του δοξασμού από την άκτιστη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε μυσταγωγός της νοεράς προσευχής.

Γέρων Φιλήμων: Τι θα βρεις στο Άγιον Όρος

 
το είδαμε ΕΔΩ

Ἀγιος Φιλόθεος Ζερβάκος: Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα τούς ἐπισκόπους...

 Όταν ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έσωσε 125 νέους από τον θάνατο ...

Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα
τούς ἐπισκόπους, σέ ὅλα, οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε καί ὀρθόδοξος Χριστιανός θά ὑπῆρχε!

Εμφανίσθηκε στον ύπνο του ο παπα-Κοσμάς και του είπε: «Πρόσεχε, μην το χρησιμοποιήσεις, γιατί αυτό είναι Άγιο Μύρο για τις Βαπτίσεις των Χριστιανών…»

 Ένα θαύμα του Μαρτυρικού παπα-Κοσμά Γρηγοριάτη, Ιεραποστόλου του Κονγκό (+ 27 Ιανουαρίου 1989): Η θαυμαστή μεταστροφή των κατοίκων του χωριού Σοφουμουάνγκο του Κονγκό στην Ορθοδοξία

Ἀναφέρει ὁ Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης:

Η δε επιμονή στην αμαρτία είναι πράγμα σατανικό! (4)

 
 
Του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

«Αν κάποιος μετά την αμαρτία δεν ντρέπεται, δεν είναι τόσο ελεεινός γιατί έπεσε, όσο γιατί παραμένει στην πτώση του».

[Απ’ την ΙΑ΄ Ομιλία του «ΕΙΣ ΤΗΝ Α΄ ΠΡΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ»]

[Από το έργο «ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ» του Κ.Γ.Παπαδημητρακόπουλου]

 

Γέροντος Δωροθέου: «Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι∙ σήμερον γάρ ἐν τῶ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι»

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ 
μελέτη στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

Ὁ Ζακχαῖος, ἄν καί ἀρχιτελώνης, ἐπειδή ταπείνωσε τόν ἑαυτό του ἀξιώθηκε νά φιλοξενήσει τόν Θεάνθρωπο Χριστό, νά γίνει Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καί νά πεθάνει μαρτυρικά γι αὐτόν. Γι αὐτό δέν πρέπει νά κατακρίνουμε κανέναν γιά τίς ἁμαρτίες του ἀλλά νά προσευχόμαστε γι αὐτόν καί να ἐνθυμούμεθα τήν δική μας ἁμαρτωλότητα. 

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Μὲ τὴ Μαρία Δημητριάδου γνωριζόμαστε ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας του '80, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ἀκόμη. Ἡ Μαρία εἶχε μόλις ἐγκαταλείψει μιὰ καριέρα σὰν πολεμοτεχνίτισσα καὶ εἶχε ξεκινήσει μιὰ δεύτερη σὰν δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας. Ἡ Μαρία εἶχε διαπιστώσει ὅτι δὲ μπορεῖς «δυσί κυρίοις δουλεύειν» κι ἢ θὰ ἀκολουθοῦσε τὶς πολεμικὲς τέχνες ἢ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Μαρία εἶναι ἕνας χαρισματικός, ἔξυπνος ἄνθρωπος καὶ κατάλαβε ὅτι ἡ θέση της ἦταν κοντὰ στὴν Ἐκκλησία.

Των Τριών Ιεραρχών υπήρξαν ηρωικές και άγιες οι μητέρες

της Πρεσβυτέρας Κυριακής Παρασκευά

 Των Τριών Ιεραρχών υπήρξαν ηρωικές και άγιες οι μητέρες. Αξίζουν ύμνοι και αίνοι και δοξαστικά για τους ευγενείς και ωραίους αγώνες τους, τις θερμές προσευχές τους, τη μεγάλη υπομονή στις πολλές θλίψεις τους, το ενάρετο και άγιο παράδειγμα.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

 31 Ἰανουαρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α΄Τιμ. δ΄ 9-15

 

     9 Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 12 μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

Τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλό» εἶναι λάθος προσευχή.!!!

Μητροπολίτης Καναδά Σωτήριος

Τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλό» εἶναι λάθος προσευχή.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων

Μέχρι τώρα οἱ γκρεμιστὲς γκρέμιζαν τὴν πίστι μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἄνθρώπου. Ἔτσι ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες διώχθηκαν οἱ χριστιανοὶ, συκοφαντήθηκαν οἱ ναοὶ καὶ τὰ μυστήρια, τρομοκρατήθηκαν οἱ ἄνθρωποι καὶ συνεχίζεται ἡ πορεία τῆς ἐπιβολῆς, τῆς τρομοκράτησης καὶ τῆς ἀποβλάκωσης ἀπὸ τοὺς νεοεποχῖτες ρασοφόρους καὶ τοὺς εὐ-βλαβεῖς ἀκολούθους τους.

Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου: "...ὁ Οἰκουμενισμός θέλει νά καταστρέψει τή Μία καί μόνη Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια..."

Τέτοιες ἐποχές, ὅπως ἡ σημερινή, πού ὁ Οἰκουμενισμός θέλει νά καταστρέψει τή Μία καί μόνη Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια, ἐμεῖς ὀφείλουμε νά προάγουμε τήν Ἀλήθεια καί τήν Ὀρθοδοξία, σύμφωνα μέ τή διδαχή τοῦ ὁσίου πατρός Ἰουστίνου Πόποβιτς.
Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ἔλεγε: "Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ γενική ὀνομασία γιά ὅλες τίς ψευδο-χριστιανικές θεωρίες, γιά ὅλες τίς ψευδο-εκκλησίες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης...

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Ζακχαίου)- Μιά ασυνήθιστη συνάντηση

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Λουκ. ιθ΄ 1-10

ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

1. Ἐκζήτηση τοῦ Προσώπου του

Ζακχαῖος. Τὸ ὄνομά του γνωστὸ σὲ ὅλη τὴν Ἱεριχὼ γιὰ τὴν ἐξέχουσα θέση ποὺ εἶχε στὴν πόλη. Ἦταν ἀρχιτελώνης. Δηλαδή, ἐντεταλμένος τῆς Ρωμαϊκῆς διοικήσεως γιὰ νὰ συλλέγει τοὺς φόρους. Ἦταν γνωστὸς ὅμως καὶ γιὰ τὶς ἀδικίες του. Ἐκμεταλλευόταν τὸ ἀξίωμά του γιὰ νὰ πλουτίζει ἀπὸ τὶς περιουσίες τῶν ἀνθρώπων. Στὸ βάθος τῆς ψυχῆς του ὡστόσο σιγόκαιγε ἕνας ἅγιος πόθος: νὰ δεῖ τὸν Χριστό. «Ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι», μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Θὰ εἶχε ἀκούσει ἀσφαλῶς πολλὰ γιὰ τὸν μεγάλο αὐτὸν Προφήτη, ὅπως Τὸν θεωροῦσαν, ὁ ὁποῖος ἐπιτελοῦσε τόσα θαύματα καὶ ἔδειχνε τόση ἀγάπη ἀκόμη καὶ στοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους.

Ο Αγ. Παΐσιος για Αρρώστια και Υποχρεωτικό Εμβολιασμό

 

Σφράγισμα – 666

-Πῶς ξέρουν καί βάζουν αὐτόν τόν ἀριθμό, Γέροντα;

-Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τί θά κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καί οἱ Προφῆτες προφήτευσαν ὅτι θά πωλήσουν τόν Χριστό γιά «τριάκοντα ἀργύρια»9, ὅτι θά Τόν ποτίσουν ξύδι10, θά διαμερίσουν τά ἱμάτιά Του11. Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε στήν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τόν ἀριθμό 666. «Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄12». Τό 666 γιά τούς Ἑβραίους εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπέβαλαν μία συγκεκριμένη φορολογία στά ἔθνη πού ὑποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ13. Τώρα, γιά νά ὑποτάξουν ὅλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτόν τόν παλιό φορολογικό ἀριθμό, πού συνδέεται μέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους. Γι’ αὐτό δέν θέλουν νά τόν ἀντικαταστήσουν μέ ἄλλο ἀριθμό. Τό 666 δηλαδή εἶναι τό σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ. Τό πῆραν ἀπό τά σταθμά τοῦ χρυσοῦ-δέν ἤξεραν αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη-, ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαμωνᾶς. Τό Εὐαγγέλιο ὅμως λέει «ἤ Χριστό ἤ μαμωνᾶ». «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ14».

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


 

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (53)

Ψαλμός 53
Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς Ζιφαίους καὶ εἰπεῖν τῷ Σαούλ· οὐκ ἰδοὺ Δαυΐδ κέκρυπται παρ᾿ ἡμῖν; - 3 Ο ΘΕΟΣ, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν με. 4 ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὰ ρήματα τοῦ στόματός μου. 5 ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν. (διάψαλμα). ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι, καὶ ὁ Κύριος ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου. 7 ἀποστρέψει τὰ κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου· ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ἐξολόθρευσον αὐτούς. 8 ἑκουσίως θύσω σοι, ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, ὅτι ἀγαθόν· 9 ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με, καὶ ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου.

Όχι σε εμβόλια και μάσκες! Ξεκάθαρη ερμηνεία της προφητείας του Γέροντος Εφραίμ από τον π. Στέφανο Αναγνωστόπουλο και ανακοίνωση άρνησής του να κάνει αυτό το εμβόλιο!

 
σ.σ. Ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος ζήτησε δημόσια συγνώμη, δείχνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την αγάπη και τον σεβασμό στον Γέροντά του αλλά και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ποίμνιό του. Το δεύτερο φαίνεται να λείπει πολύ στις μέρες μας. Η αρχική θέση του π. Στεφάνου στα βλάσφημα μέτρα εντός των Ναών μας είχε προβληματίσει και λυπήσει. Είθε να παραδειγματιστούνε και άλλοι κληρικοί από αυτήν την γενναία Ορθόδοξη στάση.

Ο μερακλής τσομπάνος - παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης

 
«Ὁ λαὸς πιστεύει, ἀλλὰ θέλει καὶ μερακλῆ τσομπάνο» Δημ. Γκαγκαστάθης Ἱερεύς (σελ.516)
Σὰν χθὲς 29 Ἰανουρίου τοῦ 1975 ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ ὁ μεγάλος σύγχρονος ἅγιος παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης. Τὸ πνευματικὸ του τέκνο, ὁ Στυλιανὸς Κεμεντζετζίδης, ἔχει ἐκδόσει τὸν βίο καὶ τὰ ἔργα του καὶ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μᾶς τοὺς σημερινοὺς -ἄς ποῦμε- χριστιανοὺς νὰ γνωρίσουμε πῶς πολιτεύθηκε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ γνήσιος ποιμὴν τῶν λογικῶν προβάτων Του.

Φοβίες και άγχος: οι αρρώστιες τη ψυχής μας

  

Αγαπητά πνευματικά μου παιδιά,
«Η αγάπη του Θεού έξω βάλλει τον φόβον» θα μας πει πάλιν και πολλάκις ο μαθητής της αγάπης Ιωάννης ο Θεολόγος.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε όλοι μας, είτε λίγο είτε πολύ, είμαστε φοβισμένοι και αγχωμένοι από την πολιτικοκοινωνική κατάσταση. Φοβούμεθα περισσότερο μη χάσουμε την ύλη, μήπως στερηθούμε τα πάμπολλα υλικά αγαθά, τα χρήματα και τις τροφές, που άδικα πολλές φορές κατακτούμε και καταναλώνουμε εις βάρος των άλλων συνανθρώπων μας. Αγχωνόμεθα χωρίς να σκεπτόμαστε σοβαρά ότι το άγχος είναι καθαρά πειρασμική κατάσταση.

Πνευματικές νουθεσίες...

Ἀγαπητά μου πνευματικὰ παιδιά, καλὴ κι εὐλογημένη χρονιά!
Μετὰ ἀπὸ τὶς ἑορτὲς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ξεκινάει καὶ φέτος μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἱεραποστολικός μας ἀγῶνας. Ἕνας ἀγῶνας ποὺ συνεχίζεται ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐπιθυμῶ νὰ συστήσω πρὸς ὅλους σας νὰ τονώσετε τὴν προσευχή σας καὶ νὰ περιορίζετε ὅσο γίνεται περισσότερο τὶς μάταιες καὶ τὶς ἀνωφελεῖς συζητήσεις καὶ μωρολογίες. Ἀγωνίζεσθε μὲ κέντρο καὶ στόχο σας τὸ Χριστό μας. Μὴ ξεφεύγετε καὶ μὴ παραμελεῖτε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐξομολόγηση χωρὶς ἐκκλησιασμὸ δὲν νοεῖται. Κάποιοι ἔρχονται καὶ ἐξομολογοῦνται μόνο μία φορὰ τὸ χρόνο καὶ νοιώθουν ὅτι ἐκτέλεσαν τὸ χρέος τους ἀπέναντι στὸ Θεό. Αὐτὸ ἄς θεωρεῖται ἀπ’ ὅλους μας μιὰ πλάνη. 

Μόρφου Νεόφυτος: «Αγαπήστε τη Θεία Λειτουργία! Διαβάζετε το ψαλτήρι! Γίνετε κυνηγοί αγιότητας!»

 
το είδαμε ΕΔΩ


«Ἡ Πίστις μας, πρέπει νά παραδίδεται ἀνόθευτη, καθαρή ἀπό κάθε σπίλο...»

 

«Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκει εἰς ἱερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω.» (Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων)

              Μέ ἀφορμή τήν παρουσία τοῦ μητροπολίτου μας, κ. Ἱερωνύμου, στίς ἐκδηλώσεις γιά τήν «Ἡμέρα Μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος»[1] (27/1/2021), ἀνακλήθηκαν στή μνήμη μου οἱ πρωτοφανεῖς ἐνέργειές του, οἱ ὁποῖες ἀναστάτωσαν τό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς μητροπόλεως πού κλήθηκε νά ποιμάνει. Πρόκειται γιά τή ἐνεργή συμμετοχή του στίς ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ ὀλοκαυτώματος τῶν Ἑλλήνων Ἐβραίων. Στίς  24/1/2019 περάτωσε τήν ἐκδήλωση στή συναγωγή μέ τήν ὁμιλία του[2], καί στίς 30/1/2020 ἄναψε κερί στήν ἑπτάφωτη λυχνία[3].

ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΟΛΑ

 

Από τους Τρείς Ιεράρχες

«Να προσεύχεσαι κάθε φορά που κάθεσαι στο τραπέζι. Όταν  δέχεσαι το ψωμί, να αποδίδεις την ευχαριστία σ’ Αυτόν που το έδωσε. Όταν με οίνο στηρίζεις την ασθένεια του σώματος, να θυμάσαι Αυτόν που σου παρέχει το δώρο για να ευφραίνεται η καρδιά και να καταπραΰνονται οι ασθένειες. Πέρασε η ανάγκη των φαγητών; Η μνήμη όμως του Ευεργέτη να μην παρέλθει. Κάθε φορά που φοράς τον χιτώνα να ευχαριστείς Αυτόν που σου τον έδωσε.

Οικογενειακή φωτογραφία...

 Μπορεί να είναι κοντινή λήψη φύση

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος καὶ αἱ χρυσαί λίραι

Μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Ρωμ. 7, 5): «Ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ·» (: Μόνον δὲ τώρα διὰ τοῦ νέου μας αὐτοῦ πνευματικοῦ γάμου θὰ παραγάγωμεν τοὺς καρποὺς τῆς ἐναρέτου ζωῆς. Διότι, ὅταν ἐζούσαμεν τὸν σαρκικὸν βίον, τότε τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, ποὺ ἐλάμβαναν ἀφορμὴν ἀπὸ τὰς διαφόρους ἀπαγορεύσεις τοῦ νόμου, εἶχαν δύναμιν καὶ δρᾶσιν εἰς τὰ μέλη τοῦ σώματός μας καὶ παρῆγον καρπούς, ποὺ ἔφερναν τὸν θάνατον. Ὀλέθριοι λοιπὸν οἱ καρποὶ τοῦ παλαιοῦ μας γάμου μὲ τὸν νόμον).

Αν ο θάνατος του αδελφού σου δε σε συνέτισε, κανείς δέν μπορεί νά σε ωφελήσει...

 

«Αν ο θάνατος του αδελφού σου δε σε συνέτισε, κανείς δέν μπορεί νά σε ωφελήσει... Αν δέ μετανοήσεις, βλέποντας ένα νεκρό, πότε λοιπόν θά επιστρέψεις;

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 30 Ἰανουαρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἑβρ. ιγ΄ 7-16

     7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 8 Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. 10 ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες· 11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ Ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· 12 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε. 13 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· 14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 15 δι᾿ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 16 τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.

Σύγχρονο θαύμα της Οσίας Ξένιας της δια Χριστόν σαλής στην Τσετσενία!

 πηγή/Απόδοση στα ελληνικά π.Γεώργιος Κονισπολιάτης/proskynitis.blogspot.com/
Πολλά ήταν τα θαύματα της Οσίας Ξένιας της δια Χριστόν σαλής, κατά την διάρκεια του επιγείου βίου της, πολλά είναι τα θαύματα και μετά την κοίμησή της.
Γεμάτος συγκίνηση ο σκηνοθέτης Ιγκόρ Μαϊάκωφ μου διηγήθηκε ένα θαύμα που είχε ζήσει ένας φίλος του,ο Βίκτωρας, που είχε συμμετάσχει ως στρατιώτης του ρωσικού στρατού στον πόλεμο στην Τσετσενία και στον Β.Καύκασο. Ολόκληρη η οικογένειά του και οι φίλοι του προσευχόνταν στον Θεό να επιστρέψει στο σπίτι του υγιής.

«ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Κατήχησις μυσταγωγικὴ Δ΄:
«ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

2ον

Δ΄. Ὁ Χριστός, μιλώντας κάποτε στοὺς Ἰουδαίους, ἔλεγε: «ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς (:ἀληθινά, ἀληθινά σᾶς λέω, ἐὰν δὲν ἐμπιστευθεῖτε ὁλοκληρωτικὰ τὴ σωτηρία σας στὴ θυσία ποὺ θὰ προσφέρω καὶ ἐὰν μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν πίστη αὐτὴ δὲν φᾶτε τὴ σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν πιεῖτε τὸ αἷμα Του μὲ τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχετε μέσα σας ζωή)» [πρβ.Ἰω.6,53].

«Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι»

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ἀπόστολος: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιθ΄ 1-10
Ἦχος: α΄.-Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα,

ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι» (Α΄ Τιμ. Δ΄ 10).

Τὸ διπλοῦν «φορτίον»

Ὁ ἀγὼν τοῦ Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι πάντοτε ἐπώδυνος ἀλλὰ καί… διπλοῦς! Εἶναι ἀφ’ ἑνὸς ἀγὼν ἀρνήσεως ὅλων τῶν ἐγκοσμίων ἡδονῶν καὶ ἀπολαύσεων, εἰς τὰς ὁποίας κυλίεται καὶ ἀρέσκεται ὁ κοσμικὸς ἄνθρωπος, καὶ ἀφ’ ἑτέρου… καὶ ἐν συνεχείᾳ, εἶναι ἀγών μαρτυρικός, ἐφ’ ὅσον ἡ ἄρνησις τῶν ἐγκοσμίων, φέρει τὸν ἀγωνιστὴν χριστιανόν, εἰς μίαν διαρκῆ ἀλλὰ καὶ ὀδυνηρὰν ἀντιπαράθεσιν μὲ τὸ κοσμικὸν τοῦτο πνεῦμα.

 Μπορεί να είναι εικόνα μνημείο και κείμενο που λέει ""Μεγάλη δύναμη παίρνει κανείς από άπό τίς μικρές πνευματικές άσκήσεις, όταν γίνονται τακτικά και σταθερά, όπως άκριβώς οί σταγόνες τού άπαλού νερού μπορούν νά βαθουλώσουν τή σκληρή πέτρα." Άγι ιάκ o Σύρος"

Κατήχηση για Ορθοδόξους Επισκόπους και όχι μόνο...

 

Φώναζε ὁ δαίμονας πρίν τα ΑΓΙΑ ΦΩΤΑ "φέτος τα νερά είναι δικά μου"

Στο ιστορικό, άγιο και μαρτυρικό Μεσολόγγι που το περικυκλώνουν τόσα νέρα (ουσιαστικά πλέει μέσα σε αυτά) συνέβη το εξής γεγονός που μας μεταφέρθηκε προς ΔΟΞΑ του ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.
Ένας αξιολύπητος συνάνθρωπος μας, μια δυσκολεμένη ψυχούλα κατέφυγε στο Πετραχήλι του Ιερέα τις γιορτινές ημέρες που ήταν βάσει της ΚΥΑ ανοιχτοί οι Ιεροί Ναοί για να του διαβάσει τις ευχές που έχει η εκκλησία μας για τον εξορκισμό. Τα παρακάτω, όπως μας μεταφέρθηκαν: 

Σοβαρό ἠθικό θέμα σχετικά μέ τό ἐμβόλιο. Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (24-1-2021, Ἀπόσπασμα ομιλίας)

Έπειδή πολλοί με ρωτάνε για το εμβόλιο, ήθελα να πω ένα, ίσως το πιο βασικό για το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι το ότι, αυτό το εμβόλιο για να φτιαχτεί, είτε στο στάδιο της έρευνας, του πειράματος, είτε στο στάδιο της παραγωγής, έχει χρησιμοποιήσει ανθρώπους, έμβρυα δηλαδή, εκτρωμένα, τα οποία φονεύθηκαν δηλαδή και πήραν τα κύτταρα τους. Και όποιος το κάνει δηλαδή αυτό το εμβόλιο, είναι σαν να αποδέχεται, όχι σαν, αλλά αποδέχεται όλη αυτή την τεχνική που είναι ουσιαστικά φόνος και γίνεται και αυτός συνένοχος σε αυτό το φόνο.

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Ὀφειλομένη ἀπάντησις πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΑΥΓΗ»

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΑΥΓΗ» ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἠλεκτρονικήν της ἱστοσελίδα τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2021 ἐδημοσιεύθη ἄρθρον τοῦ κ. Γεωργίου Παγώνη μὲ τίτλον «Οὐ γὰρ οἴδασι;», τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται καὶ εἰς τὸν «Ο.Τ.». Ἀφοῦ ἀρχικὰ παραθέτει τὰ ποσοστὰ κρουσμάτων εἰς τοὺς Ἱεράρχας καθὼς καὶ περιστατικά, εἰς τὰ ὁποῖα ἐτελέσθησαν συλλείτουργα, θεωρῶν καὶ αὐτὰ ὑπεύθυνα διὰ τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ ἰοῦ, γράφει:

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (52)

Ψαλμός 52
Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ μαελέθ· συνέσεως τῷ Δαυΐδ. - 2 ΕΙΠΕΝ ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν. 3 ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν. 4 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 5 οὐχί γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; οἱ κατεσθίοντες τὸν λαόν μου ἐν βρώσει ἄρτου τὸν Κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο. 6 ἐκεῖ ἐφοβήθησαν φόβον, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ Θεὸς διεσπόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων· κατῃσχύνθησαν, ὅτι ὁ Θεὸς ἐξουδένωσεν αὐτούς. 7 τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ ᾿Ισραήλ; ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν Θεὸν τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται ᾿Ιακὼβ καὶ εὐφρανθήσεται ᾿Ισραήλ.

Ὅταν κλείνουν οἱ Ἱ. Ναοί, ἀνοίγουν αἱ πύλαι τῆς κολάσεως

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μερικὰ χρήσιμα συμπεράσματα γιὰ τὴ στάση ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ ἀπέναντι στοὺς πολιτικοὺς (ὅλων τῶν ἀποχρώσεων). Δυσ­τυχῶς, πάντα συνέβαιναν τὰ ἴδια, δηλαδὴ οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ «κορυφαῖοι» ἐπιστήμονες θεωροῦσαν τὴν Ἐκκλησία ἕνα ἀπαρχαιωμένο θεσμό, ποὺ τοὺς ἐμπόδιζε στὴν πραγματοποίηση τῶν προοδευτικῶν τους σχεδίων, ἀδιαφορώντας ὅτι αὐτὰ στὸ τέλος, κατὰ ἕνα μεγάλο ποσοστό, ἀποδεικνύονται καταστροφικά.

Εμείς δεν υπογράψαμε. Συνεχίζουμε να συνορεύουμε με τα Σκόπια

 

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς. 

Έχω ενώπιόν μου το βιβλίο Γεωγραφίας της Έ Δημοτικού, τάξη στην οποία φέτος είμαι δάσκαλος. Το εγχειρίδιο τιτλοφορείται «Γεωγραφία» και υπότιτλος «Μαθαίνω την Ελλάδα». (Το σωστότερο θα ήταν «Μαθαίνω από την Ελλάδα», αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους συγγραφείς του). Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 2020. Όμως την φετινή σχολική χρονιά, μας ήρθε πολύ διαφορετικό, αγνώριστο, μασκαρεμένο. 

Ο μάγος της φυλής

 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων

Πολλοὶ ἀπὸ τοῦς συγχρόνους ἐπισκόπους, ἐνῷ οἱ ἴδιοι δὲν ὑπακούουν στὸν ἀρχιποίμενα Χριστό, ἀπαιτοῦν τυφλὴ ὑπακοὴ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους προκειμένου νὰ ἐπιβάλλουν στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ τὶς αὐθαιρεσίες τους. Γιὰ νὰ τὸ πετύχουν διαστρεβλώνουν τὴν διδασκαλία τῶν ἁγίων πατέρων καὶ ἰδιαιτέρως τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Ἄν ζητοῦν τὴν ὑπακοὴ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν στήριξι τοῦ  λαοῦ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους, ποὺ ζητᾶ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος,  ἄς ἀκολουθήσουν καὶ τὸ παράδειγμα τῶν τότε ἐπισκόπων ποὺ ἦταν ἕνα σῶμα μὲ τὸ ποίμνιό τους (ἐπίσκοπος, πρεσβύτεροι, διάκονοι, λαός) καὶ μάλιστα προαγωνιζόταν γι᾿ αὐτὸ καὶ θυσιαζόταν, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. Ὅλα τὰ εἶχαν κοινὰ μὲ τὸν λαό, οὔτε πολυτέλειες, οὔτε ξιπασμὸς, οὔτε πολλὰ πολλὰ μὲ τοὺς ἀθέους ἄρχοντες... Ἦταν ποιμένες καὶ ὄχι μισθωτοί. Αὐτοὶ εἶχαν δικαίωμα νὰ ζητοῦν τὴν στήριξι καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοὴ τῶν πιστῶν γιατὶ ὑπήρχαν, ζοῦσαν καὶ θυσιαζόταν γιὰ τὸν λαὸ ἀπὸ ἀγάπη στὸν Χριστό. Αὐτοὶ ποὺ σήμερα λειτουργοῦν μοναχοί τους στὶς ἐκκλησίες, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἤ δὲν ἐπιτρέπουν στὸν λαὸ νὰ κοινωνήσει ὅταν λειτουργοῦν, ἤ παρουσιάζονται σὰν μαϊμοῦδες καὶ κλόουν καὶ κάνουν δημοσίως τὰ  ἀμφιβόλου ἀποτελεσματικότητος ἐμβόλια τῶν διεθνῶν  φαρμακεμπόρων (μόλις ἀκουσα ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἀμφισβητοῦν τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐμβολίου τῆς ASTRA- ZENEKA, ἐνῷ ἡ ἐταιρεία ἀμφισβητεῖ τὴν ἐγκυρότητα τῶν συμπερασμάτων τῶν Γερμανῶν ἐπιστημόνων), ὑπάρχουν γιὰ τὸν λαό τοῦ Θεοῦ; Πιστεύουν μέχρι θανάτου στὸν Χριστό; Δίνουν μαρτυρία τῆς πίστεως ἤ ἔχουν μεταβληθῇ σὲ ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας διῶκτες τῶν πιστῶν καὶ προπαγανδιστὲς καὶ συνεργοὶ τῶν ἐκτὸς τῆς ἐκκλησίας διωκτῶν;  

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Αναμένουν την εκκλησία μαρτύρια/διωγμοί που τα μαρτύρια του Νέρωνος ωχριούν!...

 

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΊ ...ΟΙ ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ..ΔΕΝ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΕΤΟΙΜΆΖΕΤΑΙ.....!!!!!!

ΚΑΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ....

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΔΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ;;;;;;

"Μου λέει κάποιος πρόσφατα συνάδελφος κληρικός, απ' άλλον τόπο -ας μην πω ποιός είναι- υπήρχε ένας μοναχός ασκητής, αυτός είχε κάποια εξέχουσα θέση κάποτε- ήταν και λόγιος κ.λπ.- όμως τα άφησε όλα για να γίνει μοναχός και μάλιστα ασκητής.