Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΙΣΥΡΙΟΣ

21 Ἰουνίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἐφεσ. ε΄ 8-19

8 Ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· – 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ·- 10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. 11 καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· 12 τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· 13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. 14 διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 15 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾿ ὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. 17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. 18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Ο Θεός θα μας δώσει το έλεός του, το Πνεύμα του

 

 Και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της Πεντηκοστής
ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό (Πραξ. 2:1)

Οι απόστολοι όχι απλώς αποτελούν μια οικογένεια, μια ομάδα ανθρώπων που μένουν μαζί, αλλά μένουν στο όνομα του Κυρίου. Δεν τους ενώνουν ούτε συμφέροντα υλικά ούτε, αν θέλετε, κάποια συγγένεια εξ αίματος ούτε τίποτε άλλο. Είναι ενωμένοι στο όνομα του Κυρίου. Έχουν τις ίδιες διαθέσεις, τους ίδιους πόθους, την ίδια αναμονή, την ίδια πίστη και κάτι περισσότερο: νιώθουν ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων, σαν να είναι ένας άνθρωπος, και μένουν επί το αυτό για κάποιον ειδικό σκοπό.

Προφύλαξη στὸν θεῖο ἔρωτα;

 

Ὁ π.Ἰωάννης Δρογγίτης ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τοῦ Ἰουστίνου Καρνέιρο πού ἀφοροῦν τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας σὲ σχέση μὲ τὴν ὑφιστάμενη ἐπιδημία καὶ τὶς αἰτιάσεις τοῦ ἐπιστημονισμοῦ καὶ τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος.
Το πρώτο μέρος ΕΔΩ (Απομαγνητοφώνηση) και ΕΔΩ (Βίντεο)

Χωρίς Μετάνοια δεν ενωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα των Μυστηρίων…

 Φυλακή

Χωρίς Μετάνοια δεν ενωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα των Μυστηρίων και των Ακολουθιών της Εκκλησίας μας ούτε με τον πλησίον μας.

Πολλοί έχουν διάθεση να Αγαπήσουν το Θεό μεγάλη και Αγαπούν τις  Εντολές Του, αλλά δεν έχουν διάθεση στην προσευχή και στην καθημερινότητα  να ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ ως το επίκεντρο της ζωής τους.

Αυτοί μοιάζουν με αθλητές που τρέχουν με σίδερα δεμένα στα πόδια!

Θαύμα του Γέροντα Εφραίμ Αριζόνας σε αεροπλάνο που θα έπεφτε

 


Ποτέ να μην καταληφθούμε από απόγνωση! (14)

Του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

«Πράγματι είναι φοβερή παράλυση η αμαρτία. Aν θελήσεις να σηκωθείς έστω και λίγο, εξαφανίζονται όλα τα δεινά. Kι αν ακόμη είσαι παράλυτος επί τριάντα οκτώ έτη και θελήσεις να γίνεις υγιής, κανείς δεν σ’ εμποδίζει. Eίναι παρών και τώρα ο Xριστός και λέγει: “σήκωσε το κρεβάτι σου”. Mόνο θέλησε να σηκωθείς και μην καταληφθείς από απόγνωση.

Γέροντας Δωρόθεος: Τα διαμάντια του Αγίου Πνεύματος που υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας

Όλοι μας, το έχω ξαναπεί αυτό, έχουμε χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα. Όλοι μας οι βαφτισμένοι και μυρωμένοι ορθόδοξοι και τα παίρνουμε στη διάρκεια του χρίσματος, όταν ο παπάς μας χρίει με το άγιο μύρο και λέει, «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν», όλοι έχουμε χαρίσματα. Τα οποία όμως τα έχουμε αδρανοποιημένα. 

Η κάθαρση το κάνει. Βγάζει τα διαμάντια του Αγίου Πνεύματος που υπάρχουνε μέσα στην καρδιά μας, «Σφραγίς Δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Παίρνουμε δωρεές από το Άγιο Πνεύμα και εμείς τις έχουμε μες τη λάσπη. 

Φοβηθείτε μεθαύριο της Πεντηκοστής να γονατίσετε...

Φοβηθείτε μεθαύριο της Πεντηκοστής να γονατίσετε. Οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση, φοβούνται που θα γονατίσουνε. Γιατί ξέρετε τί πάει να πει να γονατίσεις μεθαύριο; Πάει να πει: Είμαι εντάξει, ταπεινώθηκα... και περιμένω την επιφοίτηση του Πνεύματος του Αγίου. Να έρθει αυτή η περιστερά που κατεβαίνει από τον Ουρανό, να καθίσει και σε μένα τον αμαρτωλό. Αλλά αυτή η περιστερά, η Χάρις του Πνεύματος του Αγίου, είναι η περιστερά της Κιβωτού.

Γαστριμαργία: Ὁ ἀόρατος λέων

 ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Μᾶς λέγει ὁ Κύριος: «Μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθήσεσθε» (Λουκ. στ΄, 21) καὶ παρακάτω: «Οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε» (Λουκ. στ΄, 25).

Τί ἐννοεῖ λοιπὸν ὁ Κύριος; Πρέπει νὰ προσέχουμε ἀκόμη καὶ τὸ φαγητὸ ποὺ τρῶμε, μὴ πέσουμε στὸ πάθος τῆς γαστριμαργίας. Μεγάλο τὸ πάθος αὐτό. Θανάσιμο ἁμάρτημα.

  • Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ἐπισημαίνει:

Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ

 20 Ἰουνίου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. β΄ 1-11

    1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· 3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 5 Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.

Ἔχει τέλος ὁ κατήφορος;

Πονάει η ψυχή μας, η ψυχή του κάθε Έλληνα. Γιατί ακούει απανωτές ειδήσεις για σκάνδαλα. Για τον παράνομο χρηματισμό. Για τη διαφθορά του πολιτικού και κοινωνικού μας βίου. Μια βαθιά απογοήτευση απλώνεται γύρω μας. Η ανησυχία για το αύριο κυριαρχεί. Τα πολιτικά κόμματα σπαράσσονται από εσωτερικές αντιθέσεις και από τις αποκαλύψεις παράνομων κινήσεων του λεγόμενου μαύρου χρήματος, που εγγίζουν πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος υπουργών, πρώην και νυν, και βουλευτών και όχι μόνο.

Ἀκόμα κι ἄν εἴχαμε γεμίσει τόν ὡκεανό μέ τά δάκρυά μας...

 

"Ακόμα κι αν είχαμε γεμίσει τον ωκεανό με τα δάκρυά μας, ακόμη και τότε δε θα μπορούσαμε να ανταμείψουμε σωστά τον Κύριό μας γι' αυτό που μας δωρίζει, τροφοδοτώντας μας με το πιο ΑΓΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΤΙΜΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ, το οποίο μας δίνει ζωή και μας σηκώνει από τους νεκρούς".

Ἡ προσευχή εἶναι τό πιο δύσκολο πνευματικό ἄθλημα...

Η προσευχή είναι το πιο δύσκολο πνευματικό άθλημα και μέχρι της τελευταίας αναπνοής συνοδεύεται από έναν ισχυρό και κοπιαστικό πόλεμο. Κατά καιρούς όμως ο ελεήμων Κύριος δίνει στον προσευχόμενο και κάποια παρηγοριά για να μην εξασθενήσει η προσευχή του.
Κανόνισε μόνος σου τον καθημερινό σου κανόνα ανάλογα με το χρόνο που διαθέτεις. Αυτό δεν είναι αυταρχία. Μόνο σου συνιστώ να μην αναλάβεις πάρα πολλές προσευχές για να μη γίνεις δούλος του κανόνος σου και αναγκάζεσαι να βιάζεσαι.

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ… ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ!

 

Ὁ «πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου» Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος
μεταδίδει τὴν Θ. Κοινωνίαν εἰς τοὺς ἐκκλησιαζομένους διὰ χρήσεως πολλαπλῶν λαβίδων!

Μέγιστος κίνδυνος! Ταχίστη μετάδοσις μικροβίου
πολιτικῆς πανουργίας καὶ θεολογικῆς ἀλογίας!

Ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ
ΤΟΥΣ… ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ!

Οἱ πάτρωνες τοῦ COVID κύριοι τῶν ἱερῶν μυστηρίων μας;
Ἀπόλυτος ὑπακοὴ εἰς τὴν ἀποδιοργάνωσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς;
«Εἶναι ἐνταγμένα ὅλα αὐτὰ στὸ σχέδιο νὰ πληγῆ ἡ Ἐκκλησία»!

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Χρεωστοῦμε εὐγνωμοσύνη στόν σεβαστόν καί ἀγαπητόν μας π. Ἰωάννην Κωστώφ, γιά τήν ἐπιμέλεια καί δημοσίευση τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῆς ἐγγράφου καί τῆς προφορικῆς διδασκαλίας τοῦ Μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πυξίδα καί ὁδοδείκτη, ἰδίως σήμερα, μέσα στό πυκνό πνευματικό σκοτάδι τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀλλά καί τῆς Πατρίδος μας.

Μία ψυχή ἔχεις... σοῦ τήν ἐμπιστεύτηκε ὁ Χριστός, πρόσεξέ την!

*Όταν ο άνθρωπος απλωθεί επάνω στη θάλασσα (ξαπλώσει δηλ. ανάσκελα) μη κάνοντας καμμία κίνηση, η θάλασσα δεν τον καταπνίγει* (λόγω της άνωσης). «Κάνει», λέει, «τον νεκρό». Δεν συμβαίνει αυτό; Δεν ξαπλώνουμε επάνω στη θάλασσα και δεν μας πηγαίνει κάτω;

*Εάν η θάλασσα όταν της παραδοθούμε δεν θα μας πνίγει, ο Χριστός θα μας πνίξει; Αλλά που εμπιστοσύνη τέτοια;* Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τέτοια στον Χριστό... Ούτε και σε αυτούς τους Χριστιανούς. Γι’ αυτό και βλέπετε Χριστιανούς με πολλά εικονίσματα, με πολλά καντήλια, με πολλούς σταυρούς, με πολλά λιβάνια, αλλά πολιτεύονται σαν ορφανά.

Ο όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα λυτρώνει από τυραννικά πάθη

 

Κάποιος χωρικός από την Τούλα ήταν αλκοολικός. Πολλές φορές προσπάθησε να κόψει το κρασί, αλλά δεν τα κατάφερε. Όσο αγωνιζόταν να λυτρωθεί από το πάθος του, τόσο υποδουλωνόταν σ’ αυτό. Σαν ένα φοβερό αόρατο χταπόδι τον έπιανε με τα πλοκάμια του και τον έκανε κουρέλι. Ήταν για κλάματα. Τελικά τον κυρίεψε τέτοια απόγνωση, που σκεφτόταν ν’ αυτοκτονήσει. Μια μέρα, όμως, ο Θεός τον φώτισε και ξεκίνησε για την Όπτινα. Είχε ακούσει πολλά και θαυμαστά για τον μεγάλο στάρετς που βρισκόταν εκεί, τον όσιο Αμβρόσιο. Θέλησε να του μιλήσει για το θανάσιμο πάθος του. Όταν, όμως, βρέθηκε μπροστά του, δεν μπορούσε ν’ ανοίξει το στόμα του. Τον κοίταζε σαν μουγγός, ώσπου εκείνος αναπάντεχα του είπε:

Υπερβολικός ιεροκήρυκας

AG. SKEPH- ΕΛΛΑΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»

Ἄλλοι πάλι μᾶς κατηγοροῦν, ὅτι αὐτὰ ποὺ λέμε, αὐτὰ ποὺ κηρύττομε, αὐτὰ ποὺ γράφομε, εἶνε ὑπερβολές.
«Οὐού, ὑπερβολικὸς ἱεροκήρυκας! Ὑπερβολές, ὅλο ὑπερβολὲς εἶνε. Ὑπερβολικὰ ζωγραφίζει τὴν κατάστασιν τῆς πατρίδος μας, ὑπερβολικῶς τονίζει τοὺς κινδύνους τοὺς ὁποίους διατρέχομε…».
Tί θ᾿ ἀπαντήσω στὴν κατηγορία αὐτή;

Πατὴρ Εὐμένιος Σαριδάκης: «Πιστεύετε ὅτι ὑπηρετεῖτε τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ; Τὸν Χριστὸ τὸν Ἴδιο; Ἒ μὴν ἐμβολιαστεῖτε»!

 

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2004, πραγματοποιήθηκε μία ὁμιλία τοῦ π. Νικολάου Λουδοβίκου μὲ θέμα: «Πνευματικὴ ζωὴ - Θεωρία καὶ πράξη». Στὸ τέλος περίπου τῆς ὁμιλίας, κάποιος πατὴρ Νεκτάριος (ἄγνωστος σὲ ἐμᾶς), ἐξιστορεῖ ἔνα περιστατικὸ πού ἀφορᾶ τὸν Πατέρα Εὐμένιο Σαριδάκη καὶ πῶς ἀντιμετώπισε τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν νοσοκόμων γιὰ τὴν ἡπατίτιδα στὸ νοσοκομεῖο Λοιμωδῶν.
Διαβάστε καὶ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση…

Ὁμιλία περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

 

Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακεὶμ

Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ μόλις ἀκούσαμε, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, παρμένο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη, τοῦ Εὐαγγελιστῆ ποὺ κατεξοχὴν θεολογεῖ καὶ ἱερογραφεῖ περὶ τοῦ Τρίτου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, θεσπίστηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες μας νὰ ἀναγινώσκεται σήμερα, Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς,

ἐπειδὴ ἀκριβῶς περιλαμβάνει τὴν πρόρρηση τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἐνεργὴ φανέρωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, τὴν ἔκχυσή Του στοὺς πιστοὺς μετὰ τὸ σωτήριο Πάθος Του. «Αὐτὰ τὰ εἶπε ὁ Ἰησοῦς ἐννοῶντας τὸ Πνεῦμα, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ λάβουν ὅσοι θὰ πίστευαν σ᾽ Αὐτόν. Γιατὶ τότε ἀκόμη δὲν εἶχαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἐπειδὴ ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε ἀκόμη δοξασθεῖ (μὲ τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασή Του).»

Μνημόσυνο «ηρωικό και πένθιμο» για την μάχη του Κιλκίς

 Η Μάχη του Κιλκίς - Λαχανά που άνοιξε τον δρόμο για την ...

 Νατσιός Δημήτρης, δάσκαλος-Κιλκίς

Θέμα δημιουργήθηκε τούτες τις ημέρες με την εθνική ομάδα των Σκοπιανών. Τι περιμέναμε; «Κακού κόρακος κακόν ωόν». Υπέγραφαν οι ημέτεροι, χαζοχαρούμενοι, την προδοσία με καπέλα και με ανόητους χαριεντισμούς για γραβάτες. Πασιχαρείς και οι Σκοπιανοί χαμαιλέοντες για το απρόσμενο δώρο και νόμιζαν, οι ανίκανοι προδότες, ότι θα σεβαστούν τα περί «Βόρειας» - ούτε να το γράψω δεν αντέχω- άρθρα της «συμφωνίας». Έτσι γίνεται στις προδοσίες.

*Πότε δικαιολογεῖται ἡ ἀνυπακοή εἰς τούς πνευματικούς (Γέρων Γαβριὴλ ο Αγιορείτης)*

Πολλοὶ Πατριάρχες καὶ Δεσπότες γέροντα ἀκοῦμε νὰ λένε πὼς ὁ Πάπας εἶναι ὄντως Ἐκκλησία. Ἐμεῖς τί πρέπει νὰ κάνουμε; Πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ σὲ αὐτούς;
– *Ὀφείλουμε ὑπακοὴ στοὺς Δεσποτάδες μας, στοὺς πνευματικούς μας, ὅταν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας.*

''Ἐάν δέν σέ συγχωρέσει ὁ πνευματικός σου πατέρας, ὁ διάκονος καί τό στόμα Μου, Ἐγώ δέν σέ συγχωρῶ!

 

*Εδώ και αρκετό καιρό ένα πνευματικό μου παιδί, σε κάποιο θέμα μου είχε αντιλογήσει και οπωσδήποτε με είχε λυπήσει.* Την επαύριο ήρθε και ζήτησε συγγνώμη με πολλή μετάνοια, με πολύ πόνο, κι εγώ βέβαια ολοψύχως τον συγχώρεσα.
-Μου είπε: «Γέροντα έχω να σας πω το εξής: Μετά από τη λύπη που σας προξένησα, πήγα να κοιμηθώ αλλά δεν με είχε πάρει ο ύπνος. Δεν ξέρω πως μου συνέβη και είδα γέροντα ότι βρέθηκα σαν στον Ιερό Γολγοθά και είδα τον Χριστό επάνω στον Σταυρό, Εσταυρωμένο, ζωντανότατο και από τις πληγές Του έτρεχε αίμα.

Ταπεινωθεῖτε, γιά νά μήν σᾶς τά πάρει ὅλα ὁ Θεός!

Το λιοντάρι όταν αισθανθεί κυνηγό, κατεβάζει την ουρά του και σβήνει τα βήματά του, για να μην μπορέσει να τον παρακολουθήσει ο κυνηγός. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος, για να γλυτώσει από τα χέρια του σατανά. Η αυτομεμψία και η ταπείνωση σκεπάζουν τον άνθρωπο από τα βέλη του σατανά.
Εάν όμως ο άνθρωπος καυχάται και επιδεικνύεται, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και εκείνα που του έδωσε ο Θεός, να του τα πάρει, είτε υλικά αγαθά είναι αυτά, είτε πνευματικά.

Οι 3 εχθροί του ανθρώπου

 Τρεις εχθρούς έχει ο άνθρωπος.

Τον διάβολο, τον κόσμο και τον κακό εαυτό του.

Για τον διάβολο δεν χρειάζεται να ανησυχεί πολύ κανείς. Δουλειά του ανθρώπου, είναι με τον Χριστό να ασχολείται.

Ο κόσμος, είναι πιο επικίνδυνος εχθρός. Ο κόσμος ασκεί πίεση. Ο κόσμος σε πλανεύει. Θέλει μαγκιά και επιμονή για να μπορείς να πας κόντρα στο ρεύμα.

''Μήπως εἶναι καλύτερα νά κάθομαι σ' ἕνα μέρος καί νά ζητῶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀπ' τό νά τρέχω στούς ναούς;''

Κάποτε βασάνισε τον Άγιο Νήφων ο εξής λογισμός: *''Μήπως είναι καλύτερα να κάθομαι σ' ένα μέρος και να ζητώ το έλεος του Θεού απ' το να τρέχω στους ναούς;''*
Δεν άργησε ο φιλάνθρωπος Θεός να του αποκαλύψει και πάλι ότι *κάθε φορά που ένας άνθρωπος πάει σε εκκλησία, τα βήματά του μετρούνται από τους αγίους αγγέλους*, για να μετατραπούν σε ουράνιο μισθό την ημέρα της Κρίσεως.
Και ακόμα πως *οι φύλακες άγγελοι των ιερών ναών σημειώνουν ποιοι μπαίνουν μέσα* και δίνουν αναφορά κάθε βράδυ στις αγγελικές δυνάμεις που κυκλώνουν το ουράνιο θυσιαστήριο.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΟΥΔΑΣ

 19 Ἰουνίου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17

     13 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 15 τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· 16 ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Κλειδωμένοι έξω…

Θα ανανήψουμε άραγε επιτέλους; Θα έλθουμε ποτέ εις εαυτόν;

Κλειδωμένοι ἔξω ἀπό τό Σπίτι τοῦ Πατέρα τους. Προφανῶς μπερδεμένοι, φοβισμένοι καί οἱ ἴδιοι (ἀρκετοί ἴσως καί βαθύτατα τρομοκρατημένοι) ἀπό τά ψέματα τῆς καθεστωτικῆς ἀλητείας καί τῆς χυδαιότερης προπαγάνδας πού ἔζησε ποτέ αὐτός ὁ τόπος. Καί σίγουρα παραζαλισμένοι κι ἀπό τήν πρωτοφανῆ ἐμπειρία τοῦ ἀντίχριστου διωγμοῦ πού συνεχῶς κλιμακώνεται.

«Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το Διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου»

Όσιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός
ΔΙΔΑΧΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το Διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητεί βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες.

Πανδημαγωγοι (ντοκιμαντέρ)

 

Από ΕΔΩ

«Μα γιατί όλο θέλω να παίζω;»


 «ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ»

Η στάση των Παπικών κατά το 1821

 

Ἀντεῖπον καί ἀντέπραξαν κατά τοῦ Ἀγώνα

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος - Θεολόγος 

Κατά τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 οἱ διάφορες χριστιανικές ὁμολογίες, πού βρίσκονταν στήν Ἑλ­­λάδα, ἔπαιξαν πολυποίκιλο ρόλο. Σύμ­­φω­να μέ ὅλους τούς ἀπομνημονευ­μα­­­το­γρά­φους καί τούς ἱστορικούς τοῦ Ἀ­γώνα «οἱ λατινόδοξοι ἰδίᾳ τῶν νήσων τοῦ Αἰ­γαίου Πελάγους, ὄχι μόνον δέν ἐβοήθησαν τόν ἀγώνα, ἀλλά ἀντεῖ­πον (=πρό­βαλαν ἀντιρρήσεις) καί ἀντέπραξαν κατ’ αὐτοῦ».

Για ποιους λόγους παραχωρούνται οι πειρασμοί

 

Γι’ αυτό παραχωρεί ο Κύριος στους αγίους, που τον αγαπούν, αιτίες, για ταπείνωση και για συντριβή της καρδιάς, η οποία επιτυγχάνεται με επίπονη προσευχή, για να πλησιάσουν κοντά Του με ταπείνωση. Και πολλές φορές τους προκαλεί φόβο με τα σωματικά παθήματα, και με ολισθήματα στις αισχρές και βρομερές ενθυμήσεις, με ονειδισμούς και προσβολές και ραπίσματα· και άλλοτε, με αρρώστιες και αδυναμίες σωματικές ή με τη φτώχεια, με έλλειψη των αναγκαίων για τη συντήρηση του σώματος και, ακόμη, με τρομερό φόβο και εγκατάλειψη, και με φανερό πόλεμο του διαβόλου. Μερικές φορές τους ανθρώπους Του ο Κύριος τους κάνει να ταπεινωθούν και με διάφορα άλλα πράγματα.

Ο όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης για τα μνημόσυνα

 

Τα Σαρανταλείτουργα – έλεγε ο Γέροντας Ιάκωβος – έχουν μεγάλη αξία για τις ψυχές των ανθρώπων. Για τους ζώντας και τους τεθνεώτας.

Άλλο (είναι) η προσευχή και άλλο η ελεημοσύνη. Και η ελεημοσύνη πιάνει (βοηθά) την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά άλλο (είναι) το μνημόσυνο, η προσευχή. Διότι έτσι τα βρήκαμε. Έτσι είναι. Και από τους Αποστολικούς χρόνους. Αυτά, παιδιά μου, είναι εξ αμνημονεύτων χρόνων. Δεν μπορεί κάποιος να κόψη αυτά τα πράγματα.

Τὰ τρίχρονα μιᾶς προδοσίας

Συμπληρώνονται τρία χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ συνετελέσθη ἕνα φοβερὸ ἔγκλημα εἰς βάρος τοῦ λαοῦ, τῆς πατρίδος, τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ποὺ ἀνέλαβε νὰ φέρει εἰς πέρας ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, χάρισε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς, ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀνύπαρκτη ἐθνότητά τους καὶ τὴν «μακεδονικότητα» τῆς γλώσσας τους, ἡ ὁποία δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία παραλλαγὴ τῆς βουλγαρικῆς.
Ἡ Νέα Δημοκρατία τότε ἦταν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση καὶ ὑποσχόταν ἐπαναδιαπραγμάτευση τῆς συμφωνίας, καταγγελία, ἀλλαγὲς σὲ οὐσιώδη ἄρθρα καὶ μὴ ἀναγνώριση τῆς ἐθνότητας καὶ τῆς γλώσσας ὡς μακεδονικῆς. Ὁ νῦν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύοταν στὴν Βουλὴ (στὶς 8 Φεβρουαρίου 2019) ὅτι «δὲν θὰ πῶ ποτὲ “καλωσορίζω τὸν Μακεδόνα πρωθυπουργὸ στὴν χώρα”».

PRANIC HEALING. ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ: ΠΡΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Πολλοί ἦταν οἱ συνέλληνες πού γέλασαν μέ τήν καρδιά τους μέ τό σχετικό βίντεο, πού κυκλοφόρησε τόν Νοέμβριο 2017 στό διαδίκτυο καί πού δείχνει τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ Λυδία Κονιόρδου νά ἐξηγεῖ καί νά ἐφαρμόζει βιντεοσκοπούμενη τήν τεχνική τοῦ Πράνικ Χίλινγκ (Pranic Healing)[1]. Βέβαια, τό ἀτόπημα αὐτό τῆς κ. Κονιόρδου, μίας κατά τά ἄλλα γνωστῆς ἠθοποιοῦ, δέν εἶναι οὔτε τό πρῶτο οὔτε τό τελευταῖο, καθώς καί συνόδευσε τήν Καμίλα (τοῦ Κάρολου) στή Μονή Καισαριανής κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ πριγκιπικοῦ ζεύγους τῆς Ἀγγλίας, ὅπου ἡ «δούκισσα τῆς Κορνουάλης», διάβασε σέ μαθητές τῆς σχολῆς Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Χάρι Πότερ καί ἡ φιλοσοφική λίθος»[2] στά ἀγγλικά καί ἡ Λυδία Κονιόρδου τό ξαναδιάβασε στά ἑλληνικά. Καί γιά νά ὁλοκληρώσουν τό χάπενινκ, οἱ μαθητές θεατροποίησαν τήν ἀντίστοιχη σκηνή. Δηλαδή, τά παιδιά τῆς σχολῆς Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου ἀνέβασαν θεατρικό μέ θέμα τόν Χάρι Πότερ!

Ἡ ἀνάβασις στὸν οὐρανὸ τῶν θεοφόρων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ στὶς μέρες μας (Α΄ μέρος) 4.6.2021

 


Ποιος θα µας σώσει, από τη νέα µεγάλη σκλαβιά που έρχεται;;;.

 Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Στάθηκα από απόσταση και σας κοιτάζω.
Είµαι περίεργος να δω το ρόλο που παίζετε µέσα στην κοσµογονική αναστάτωση και στις ηφαιστειακές εκρήξεις που συντελούνται στις µέρες µας.
Μη µε παρεξηγήσετε γι’ αυτό.
Σας το δηλώνω από την αρχή, πως ό,τι έκανα, ήταν µια πράξη απόγνωσης.
Το µυαλό µου σκάλεψε και σκάλωσε στη δική σας αφάνταστη υπεύθυνη αποστολή.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

 

Πρόλογος ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου σε συλλαλητήριο της Αθήνας
Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
(Όταν τα πάντα σιγούσαν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης ως στρατιωτικός ιεροκήρυκας (1949) είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε η πατρίδα μας από το απαίσιο θηρίο της μασονίας και το πολέμησε)

Εμβόλιο ΑstraZeneca: Γιατί έπαιξαν την υγεία μας «στα ζάρια»;

Εμβόλιο ΑstraZeneca: Γιατί έπαιξαν την υγεία μας «στα ζάρια»; Ποιος παθών θα βρει το δίκιο του γι’ αυτό το τεράστιο φιάσκο;

Το τεράστιο φιάσκο της κυβέρνησης με τα εμβόλια AstraZeneca αποδεικνύει με τον πλέον τραγικό τρόπο, πως είχαν δίκιο όσοι μιλούσαν για ένα επισφαλές σκεύασμα που διοχετεύτηκε με εγκληματική προχειρότητα στην εμβολιαστική εκστρατεία.

Ὁ νᾶνος καὶ ὁ γίγας

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

Ἀποκάλυψις μιᾶς μυστικῆς πυρηνικῆς βόμβας

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σκέπτεται, ἔξυπνα, ὅπως φαιδρῶς νομίζει. Χειροτονεῖ ἀδιάκοπα Ἐπισκόπους, ἄνευ ποιμνίου, Συνόδου καὶ ἐξουσίας, μόνο γιὰ ἕνα λόγο: Νὰ φθάση σὲ ἀριθμὸ τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ρωσίας τῶν 250 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων πιστῶν. Φαντασιώνεται ὅτι σὲ πραγματικὴ μελλοντικὴ πανορθόδοξο, ὅ­που θὰ μετέχουν ΟΛΟΙ οἱ Ἐπίσκοποι θὰ μπορῆ νὰ ἔχη κάποια εὐάριθμο παρουσία.

Ο ΜΑΡΤΥΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤῼ ΥΠΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ

 18 Ἰουνίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. κζ΄ 1 – κη΄ 1

      1 Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς. 2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως, 3 τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα· φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψε πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν. 4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, 5 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. 6 Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό.

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Ο σκοπός της ζωής μας (Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ)

 

Ἦταν Πέμπτη, γράφει ὁ Μοτοβίλωφ (ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ). Ἡμέρα συννεφιασμένη. Τό χιόνι στή γῆ εἶχε ἀνεβῆ στούς 25 πόντους, ἐνῶ ἀπό τόν οὐρανό ἐξακολουθοῦσαν νά πέφτουν πυκνές νιφάδες, ὅταν ὁ πατήρ Σεραφείμ ἄρχισε νά συζητᾶ μαζί μου. Μέ ἔβαλε νά καθήσω στόν κορμό ἑνός δένδρου πού μόλις εἶχε κόψει, καί ὁ ἴδιος κάθησε ἀπέναντί μου. Βρισκόμασταν μέσα στό δάσος, κοντά στό ἐρημητήριό του, πάνω στόν λόφο πού κατέληγε στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Σάρωφκα.

Τό ζητούμενο δέν εἶναι νά φτιάξεις παιδί μορφωμένο, ἀλλά χαριτωμένο. ..

Το ζητούμενο δεν είναι να φτιάξεις παιδί μορφωμένο, αλλά χαριτωμένο. Έλεγε κάποιος σοφός:
Εκείνος που σπείρει τον σπόρο του Χριστιανισμού, στην καρδιά ενός παιδιού, είναι σαν φυτεύει και να καλλιεργεί ένα φυτό στον παράδεισο.
Ενώ εκείνοι που σπείρουν την κακία, την ακολασία και την απιστία στην καρδιά του παιδιού, φυτεύουν και καλλιεργούν ένα φυτό εκ προοιμίου, στην κόλαση.

Ἅγιος Παΐσιος: Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου

Διήγησις τού π. Σάββα Αγιορείτη περί τού Αγίου Παϊσίου: «Μού διηγήθηκε κάποια κυρία από τήν Θεσσαλονίκη, ότι κάποτε ο Όσιος Παΐσιος έδωσε δυναμικό τέλος σ ένα φορτικό καί άκρως εφάμαρτο συζυγικό της βάσανο. Είχαν διαφορετικό Πνευματικό εκείνη καί ο σύζυγός της. Ο δικός της Πνευματικός ήταν πατερικός καί ευσυνείδητος καί υπεδείκνυε τίς θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τού τίμιου γάμου.

Δέν πρέπει ν' ἀπελπίζεται κανείς. Ἄς ἀφήσουμε εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό ν' απελπίζονται.

Δεν πρέπει ν' απελπίζεται κανείς. Ας αφήσουμε εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό ν' απελπίζονται. Γι' αυτούς βέβαια η θλίψη είναι βαριά, αφού εκτός από τις γήϊνες απολαύσεις δεν έχουν τίποτ' άλλο για να χαρούν. Οι πιστοί όμως δεν πρέπει ν' απελπίζονται, γιατί με τις δοκιμασίες αποκτούν το δικαίωμα της υιοθεσίας, χωρίς το οποίο είναι αδύνατο να μπει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών.

Σχέδια ζωγραφικής για μικρά παιδιά – 20. “Τό Ἅγιον Μανδήλιον”

 

Θά ἔπρεπε νά εἶσαι εὐγνώμων ἀπέναντι στόν Θεόν...».

Κάποιου χωρικού το χωράφι είχε μεγάλη και πολύ καλή παραγωγή σε καρπούζια.
Εξ αυτού, επουλήθηκαν όλα τα καρπούζια γρήγορα και στην καλλίτερη τιμή και το κέρδος ήταν υπερβολικά μεγάλο.
Μετά από αρκετές ημέρες η τιμή των καρπουζιών έπεσε και η νέα παραγωγή του χωρικού δεν έφερε το αντίστοιχο κέρδος.
Ο χωρικός διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τις χαμηλές τιμές των καρπουζιών.
Τότε κάποιος έμπορος, του απάντησε:

Είπε Γέρων

Μπορεί να είναι απεικόνιση 4 άτομα 
 
‘Οσοι νομίζουν πως είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με ένα κεράκι και μία προσευχούλα μάλλον δεν κατάλαβαν καλά τί σημαίνει να είσαι Χριστιανός.

Δε γεννηθήκαμε για να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μόνο για να καθαρίσουμε τη ψυχή μας.

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Γεσθημανη

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ἰωάν. 17, 1-33
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ˙ οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὦν
δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι» (Ἰωάν. 17, 9)

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ σημερινὴ Κυριακὴ ὀνομάζεται Κυριακὴ τῶν Πατέρων. Πατέρες δέ, ὄχι μὲ τὴν φυσικὴ ἔννοια, εἶνε ἐκεῖνοι οἱ ἱεροὶ ἄνδρες, στοὺς ὁποίους ὁ ὀρθόδοξος κόσμος ὀφείλει τὸ ὅτι δὲν ἀνήκει στὸ σκοτάδι, στὴν πλάνη καὶ στὴν αἵρεσι, ἀλλʼ ἀνήκει στὸ φῶς, στὴν ἀλήθεια καὶ στὴ ζωή.

ΤΟ DNA ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ

 

Ομιλούν ο π. Βασίλειος Βολουδάκης, και ο καθ. Νικ. Ξιώνης

Ο φασισμός, ζει

Ο φασισμός, ζει. Ζει και βασιλεύει.

Απλά τώρα δε φορά στολή. Τώρα φορά κοστούμι.

Τώρα δεν σου λέει ‘’είμαι ναζιστής’’. Σου μιλά για πολιτική ορθότητα και σου λέει πως ‘’είμαι αντιφασίστας’’.

Κανείς δέν μπορεῖ νά ἐλέγξει πνευματικά ὅσους ζοῦν μέ τήν καρδιά και προσεύχονται καρδιακά, γιατί ἔχουν το χάραγμα του Σταυροῦ μέσα στην καρδιά τους

 

Αγίου Σωφρονίου Έσσεξ
Στην Δύση οι άνθρωποι ζουν με τον εγκέφαλο, δηλαδή έχουν κέντρο της ζωής τους την λογική.
Έτσι, αν οι επιστήμονες ανακαλύψουν ένα μηχάνημα, τότε θα μπορέσουν να διαβάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων και να τους κατευθύνουν.
Όσοι, όμως, ζουν με την καρδιά, μέσα στην οποία ενεργεί η Χάρη του Θεού, και προσεύχονται καρδιακά, αυτοί έχουν το χάραγμα του Σταυρού μέσα σε αυτήν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει πνευματικά. Αυτοί έχουν την ελευθερία του πνεύματος.

Μην απελπίζεσθε (σελίδες ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου)

Αγ. Αυγουστ Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ σάλπιγγα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ὁ ἦ­χος της φτάνει στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Εἶνε ἕνας μεγάλος ποταμός, ποὺ ἀρδεύει τὸ γεώρ­γιον τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Εἶνε ἕνας κῆπος μὲ ποικίλα ἔγχρωμα ἄνθη, ποὺ ἀποπνέουν ἄ­ρωμα Ὀρθοδοξίας. Εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα μεγάλα πνεύματα ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἀνθρωπότης.
Ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι· «Ἐξ ὄνυχος τὸν λέον­τα». Ἔτσι καὶ ἀπὸ λίγες σελίδες τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου μποροῦμε νὰ ἀναλογισθοῦ­με τὴν τεραστία φυσιογνωμία του.
Θὰ σταθοῦμε σὲ τρία σημεῖα τῆς ζωῆς του.

ΟI ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΒΕΛ ΚΑΙ ΙΣΜΑΗΛ

17 Ἰουνίου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. κε΄ 13-19

     13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον. 14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον λέγων· ἀνήρ τίς ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, 15 περὶ οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ᾿ αὐτοῦ δίκην· 16 πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 17 συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα· 18 περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ, 19 ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν.

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυό άλλα και τον γεμίζουν

Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυό άλλα και τον γεμίζουν: ζήλειες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό, για να μην την έχετε άδεια. 

Τα πάντα μέσα μου και γύρω μου...

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και γένι
 

Τα πάντα μέσα μου και γύρω μου, και τα μικρά και τα μεγάλα, τα περασμένα και τα άπειρα, και τα απλά και τα αινιγματώδη, και τα σκοτεινά και τα φωτεινά, και το ορατό και το αόρατο, και το θνητό και το αθάνατο, και το καλό και το κακό, το παν και τα πάντα σε όλους τους κόσμους που γνωρίζω και αισθάνομαι, με υποκινούν σε κραυγαλέα προσευχή: 

Ως νέοι θά πρέπει...