Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (113)

Ψαλμός 113
᾿Αλληλούϊα. - ΕΝ ΕΞΟΔῼ ᾿Ισραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου ᾿Ιακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου, 2 ἐγενήθη ᾿Ιουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, ᾿Ισραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ. 3 ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ ᾿Ιορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω· 4 τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων. 5 τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σύ, ᾿Ιορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω; 6 τὰ ὄρη, ὅτι ἐσκιρτήσατε ὡσεὶ κριοί, καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων; 7 ἀπὸ προσώπου Κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακὼβ 8 τοῦ στρέψαντος τὴν πέτραν εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ τὴν ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων. 9 μὴ ἡμῖν, Κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ᾿ ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν, ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, 10 μήποτε εἴπωσι τὰ ἔθνη· ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν;

Θέλω να ζήσω μια αγνή ζωή με εγκράτεια με τη σύζυγό μου...

 
Μπαλδιμτσής Νικόλαος, Ιατρός
«Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης»
Μια άλλη φορά που πήγα στον Γέροντα, τον βρήκα γεμάτο θεϊκό ενθουσιασμό. Μας είπε: Είδα τον Άγιο Αρσένιο, ο οποίος ήλθε και με χτύπησε στην πλάτη. Κόντεψα να τρελαθώ από την ουράνια, την παραδεισένια γλυκύτητα που ένιωσα. Έψαχνα κι εγώ μέσα στα ρουμάνια φωνάζοντας: «Γέροντα, γέροντα». Νόμιζα ότι θα τον ξαναδώ. Μόλις είχα τελειώσει την συγγραφή του βίου του και με επισκέφθηκε ο Άγιος για να εκφράσει την ικανοποίησή του.

Εἶμαι χριστιανὸς ἤ μασκαράς;

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Σκαρτσιούνης, Συνταξιοῦχος Καθηγητὴς Θεολογίας

Ὅταν ἐπιτρέπει ὁ Καίσαρας νὰ ἀνοίξουν γιὰ λίγο οἱ ἱεροὶ Ναοί, πρᾶγμα πρωτάκουστο, σεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς μᾶς ὑποχρεώνετε νὰ προσέλθουμε στὴν θεία Λειτουργία φορώντας μάσκα!!!

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει η ψυχή μας τις σωματικές ασθένειες, που επιτρέπει ο Θεός να μας βρουν;

Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζη η ψυχή μας τις σωματικές ασθένειες, που επιτρέπει ο Θεός να μας βρούν;

Η αρρώστια είναι βασανιστικό πράγμα. Φέρει ταραχή στον άνθρωπο, του σωρεύει σκέψεις που η μία είναι σκοτεινότερη της άλλης. Η καρδιά και τα χείλη του είναι έτοιμα να γογγύσουν, να βλασφημήσουν. Αλλά ο πιστός χριστιανός αλλοιώς αντιμετωπίζει την αρρώστια του.

 

Αυτή η προσευχή είναι που κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα (Άγ.Λουκάς Κριμαίας)  Η προσευχή του Ιησού ''Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με τόν ἀμαρτωλόν'' θεωρείται η σημαντικότερη και η πιό απαραίτητη για όλους τους Μοναχούς.  

Ο ΠΟΝΟΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Ι­στο­ρί­α φο­βε­ρὴ

Ἕ­νας νέ­ος δέ­θη­κε καρ­δια­κὰ ἀ­πὸ τὸν ἐ­ρῶ­τα καὶ τὰ δε­σμὰ μί­ας πόρ­νης. Ἀ­φο ἐ­λέγ­χθη­κε πο­λὺ γι' αὐ­τὸ ἀ­πὸ πολ­λούς, ἀ­πε­φά­σι­σε νὰ σπά­ση τὰ δε­σμὰ τῆς ἁ­μαρ­τί­ας μὲ μί­α γε­νι­κὴ καὶ κα­θο­λι­κὴ ἐ­ξο­μο­λό­γη­σι ὅ­λων του τῶν ἁ­μαρ­τι­ῶν. Συγ­κεν­τρώ­νον­τας λοι­πὸν τὸ πλῆ­θος τῶν ἁ­μαρ­τι­ῶν τοῦ τὶς ἔ­γρα­ψε σὲ ἕ­να χαρ­τί. Στὴν ἐ­ξέ­τα­σι ὅ­μως τῶν ἁ­μαρ­τι­ῶν του, δὲν εἶ­χε καὶ τὸν ἀ­πα­ραί­τη­το πό­νο καὶ τὴ συν­τρι­βὴ στὴν καρ­διά του, ὅ­πως πρέ­πει νὰ κά­νουν ἐ­κεῖ­νοι ποὺ ἑ­τοι­μά­ζον­ται νὰ ἐ­ξο­μο­λο­γη­θοῦν, ἀλ­λὰ τό­σο πο­λὺ λί­γο πό­νο εἶ­χε, ποὺ πη­γαί­νον­τας γιὰ νὰ ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ, στὸ δρό­μο πέ­ρα­σε πά­λι ἀ­πὸ τὴν πόρ­τα τοῦ σπι­τιοῦ τῆς πόρ­νης ἐ­κεί­νης, καὶ ἀ­πο­φά­σι­σε πά­λι νὰ πέ­ση στὴν ἁ­μαρ­τί­α καὶ νὰ προ­σθέ­ση καὶ μί­α νέ­α, μὲ τὴν ἐλ­πί­δα ὅ­τι θὰ ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ ὅ­λες τὶς ἁ­μαρ­τί­ες του. Ἀλ­λὰ τί ἀ­κο­λού­θη­σε; ὅ­πως βρι­σκό­ταν πά­νω σ' ἐ­κεῖ­νο τὸν πο­νη­ρὸ λο­γι­σμό, ἔ­φθα­σε καὶ ἄλ­λος νέ­ος συ­νε­ρα­στής, ὁ ὁ­ποῖ­ος βλέ­πον­τας τὸν ἐ­κεῖ, θύ­μω­σε καὶ κτυ­πών­τας τὸν μό­νο μὲ μί­α πλη­γὴ τὸν σκό­τω­σε. Παίρ­νον­τας κα­τό­πιν οἱ ἄν­θρω­ποι τὸ λεί­ψα­νό του γιὰ νὰ τὸ ἐν­τα­φιά­σουν, βρῆ­καν πά­νω του τὸ χαρ­τὶ στὸ ὁ­ποῖ­ο εἶ­χε γραμ­μέ­νες τὶς ἁ­μαρ­τί­ες του γιὰ νὰ τὶς ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ.

Διωγμοί!

 ΑΓΩΝΙΣΘΔιωγμοί! Ποια είναι η αιτία των διωγμών των χριστιανών; Ἴσως κάποιος να σκανδαλιστή. πως ο πανάγαθος Θεός επιτρέπει οι πιστοί να διώκονται; Απαντώντας στην απορία αυτή λέμε: (Διαβάστε την απάντηση από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο)

«Οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος, καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. 3, 11-12)

ΟΛΟΙ οἱ ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου, ὅλοι βρίσκονταν διαρκῶς σὲ ἐργασία καὶ κόπο, σὲ ταλαιπωρίες καὶ θυσίες, γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἴδιο, καὶ μὲ τὸ παραπάνω μάλιστα, ὁ Παῦλος, ποὺ τὸν ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα. Νουθετεῖ καὶ ἑτοιμάζει τὸ μαθητή του Τιμόθεο γιὰ τὰ παθήματα ποὺ περιμένουν κι αὐτὸν ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανό. Μὴ νομίσουμε, πὼς ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν κυλάει ἀμέριμνη καὶ στρωμένη μὲ ῥοδοπέταλα. Καὶ ἀπόδειξι ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος. Ἡ ζωή του δὲν ἦταν ἤρεμη καὶ ἀτάραχη. Ὑπέφερε πολλά κανένας ἄλλος δὲν ὑπέφερε τόσα ὅσα ὑπέφερε ὁ Παῦλος.

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ αρνούνται το εμβόλιο του COVID-19 διότι περιέχει συστατικά από χοίρο.

 

Τί απολογία θα δώσουμε;

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ αρνούνται το εμβόλιο του  COVID-19 διότι περιέχει συστατικά από χοίρο.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ που παράγονται από κύτταρα σφαγμένων (εκτρωθέντων) ανθρώπων.

ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ

31 Μαρτίου

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ

 

      Στίς 31 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀκακίου, ἐπισκόπου Μελιτινῆς τοῦ ὁμολογητοῦ. Ὁ ἅγιος Ἀκάκιος ἔζησε στούς χρόνους τοῦ βασιλέα Δεκίου καί ἐπειδή δίδασκε τήν πίστη στό Χριστό συνελήφθηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί ὁδηγήθηκε στόν ὕπατο Μαρκιανό. Ὅταν ρωτήθηκε ἀπό αὐτόν τί πιστεύει καί ποιόν Θεό προσκυνεῖ, ὁ ἅγιος Ἀκάκιος τοῦ μίλησε γιά τήν ἔνσαρκο οἰκονομία τοῦ Κυρίου, γιά τίς οὐράνιες, ἄυλες δυνάμεις, τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ καί ὅτι οἱ θεοί τῶν Ἑλλήνων εἶναι ψεύτικοι. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες, ἀφοῦ τόν βασάνισαν χωρίς οἴκτο, τόν φυλάκισαν. Κατόπιν ὁ Μαρκιανός ἔστειλε γράμμα στόν βασιλέα, ὅπου τοῦ ἐξιστοροῦσε τά περί τοῦ ἁγίου, αὐτός ὅμως τόν πρόσταξε νά ἐλευθερώση τόν ἅγιο Ἀκάκιο καί μάλιστα χωρίς νά τόν ὑποβάλη σέ τιμωρίες καί σέ ὕβρεις. Ἔτσι ὁ ἅγιος Ἀκάκιος περιφερόταν ἀπό τότε διδάσκοντας τήν πίστη στόν Χριστό καί νουθετώντας τούς ἀνθρώπους τόσο μέ τούς λόγους του ὅσο καί μέ τά σημάδια τῶν πληγῶν πού ἔφερε στό σῶμα του. Καί ἀφοῦ ὁδήγησε πολλούς στόν Κύριο μέ τήν διδασκαλία του καί τά θαύματα πού ἐπιτελοῦσε, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ.


 

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (112)

Ψαλμός 112
᾿Αλληλούϊα. - ΑΙΝΕΙΤΕ, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου· 2 εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 3 ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνετὸν τὸ ὄνομα Κυρίου. 4 ὑψηλὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ὁ Κύριος, ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ἡ δόξα αὐτοῦ. 5 τίς ὡς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν; ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν 6 καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, 7 ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα 8 τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ ἀρχόντων, μετὰ ἀρχόντων λαοῦ αὐτοῦ· 9 ὁ κατοικίζων στεῖραν ἐν οἴκῳ, μητέρα ἐπὶ τέκνοις εὐφραινομένην.

ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ «ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ»

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων λέξεων, ποὺ ἔγιναν «τῆς μόδας» τὴν περίοδο τῆς πανδημίας εἶναι καὶ ἡ λέξη «συνωμοσιολογία», ποὺ σημαίνει τὴν ὑποστήριξη ὑποθέσεων, ὅτι πίσω ἀπὸ μία πολιτικὴ ἢ γεγονὸς κρύβεται μία συνωμοσία.

Τὰ Λεξικὰ ὡς συνωμοσία ὁρίζουν ἕνα μυστικό σχέδιο, ποὺ ὑλοποιεῖται στὰ κρυφὰ ἀπὸ μία ὁμάδα ἀτόμων, συνήθως γιὰ κακοὺς σκοπούς.

«Αναμνήσεις από τον Γέροντα Γαβριήλ της Ι.Μ. Φλαμουρίου Πηλίου» (8 - τελευταίο)


 Μια φορά ήμουν με το Γέροντα στο κελάκι του στο μοναστήρι του Αγ. Γερασίμου Μακρινίτσας. Εκείνες τις μέρες σκεπτόμουνα, χωρίς να το πω στον Γέροντα, πόση υποχρέωση έχουμε στον φύλακα άγγελό μας. Ξαφνικά ο Γέροντας είπε: Πολλά χρωστάμε στο φύλακα άγγελό μας και πρέπει να διαβάζουμε την ακολουθία του από το Ωρολόγιο. Όλα ήταν διαυγή στην αγιασμένη του ψυχή.

Μεταναστευτικό: Οἱ Ἐβρίτες χτίζουν ἐκκλησία ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ΚΥΤ Φυλακίου. Αὐτὸς ναί, εἶναι ἀκτιβισμὸς μὲ οὐσία!

 
Ὅπου τὸ κράτος ἀποδεικνύεται ἀνεπαρκὲς καὶ ἐπικίνδυνο, ἐκεῖ ὀφείλει νὰ ἀπαντᾶ ἡ σοφία καὶ ἡ ἐγρήγορση τοῦ λαοῦ. Σοφία πού ἐκφράζεται μὲ συλλογικὴ δράση καὶ πράξεις ὑψηλοῦ συμβολισμοῦ.

Τέσσερις συνοδοί της μετανοίας

 Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 2,1-12)

Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

π. Αυγ. - π. Ιερ.

«…Παραλυτικὸν φέροντες αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων»
(Μᾶρκ. 2,3)

ΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, Δευτέρα (Β΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὥρισε νὰ ἑορτάζεται ἕνας ἅγιος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς· ὑπάρχουν πολλοὶ ἅγιοι Γρηγόριοι, καὶ πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοὺς ἄλλους αὐτὸς ἐπονομάζεται Παλαμᾶς.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔχει μία θαυμάσια ὁμιλία ἐπάνω στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Θὰ τολμήσω νὰ πάρω μερικὰ ἄνθη καὶ θὰ τὰ προσφέρω στὴν ἀγάπη σας, σὰν μιὰ μικρὰ ἀνθοδέσμη.

Η Επανάσταση των Ορθοδόξων Ελλήνων

 

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών, Δρος Θεολογίας

Ο Ορθόδοξος λαός του Θεού εορτάζει πανηγυρικά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και την ανάσταση του ανθρωπίνου γένους από την φθορά και τον θάνατο. Αλλά εμείς οι Έλληνες εορτάζουμε ιδιαίτερα και την ανάσταση της Πατρίδος μας από τον τυραννικό ζυγό των 400 χρόνων σκλαβιάς. Ο Ασιάτης τύραννος αγωνίσθηκε για τέσσερις εκατονταετίες με σφαγές, καταπιέσεις, παιδομαζώματα, αλλεπάλληλες καταπιέσεις και εξευτελιστικές ταπεινώσεις και με τόσα άλλα απάνθρωπα μέσα να νεκρώσει την ακεραία και άγρυπνη Ελληνική συνείδηση ή να αλλάξει την ταυτότητα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Το επέτυχε; Όχι, μυριάκις όχι. Και τούτο γιατί οι πραγματικοί Έλληνες είχαν εντός τους, εκτός της ιδικής τους καρδιάς, και άλλες δύο καρδιές, του Χριστού και της Ελλάδος, οι οποίες επάλλοντο με έναν παλμό: Χριστός και Ελλάδα.

Η Εκκλησία Έναντι της Αμφισβήτησης των Αληθειών της Πίστεώς της

 

Ἕλληνες θαρσεῖτε!

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἕλληνες, θαρσεῖτε! Τὸ ἔθνος μας εἶνε εἰρηνικό. Ἀγαπᾷ τὴν εἰρήνη ὅσο κανένα ἄλλο ἔθνος στὸν κόσμο. Ὑποφέραμε τόσα πολλά, καὶ δὲ᾿ ζητοῦμε τίποτ᾿ ἄλλο ἀπὸ τὴν εἰρήνη. Ἀλλ᾿ ἰδού καὶ ἄλλος νεώτερος Χοσρόης ἔρχεται πάλι ἐξ ἀνατολῶν. Ἐγείρουν ἀξιώσεις γιὰ τὰ νησιά μας (Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο), ἐποφθαλμιοῦν τὴν ὑπόλοιπη Κύπρο, στὸν ἑλληνικὸ χῶρο γίνονται κάθε τόσο παραβιάσεις. Ἐμεῖς δὲν ἀνταποδίδουμε τὰ ἴσα· διότι θ᾿ ἀρχίσῃ πόλεμος. Ἀλλὰ οἱ σχέσεις εἶνε τεταμένες.


 πηγή

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

 30 Μαρτίου

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Τήν 30ὴν Μαρτίου ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, συγγραφέως τῆς «Κλίμακος». Ἡ πατρίδα τοῦ ὁσίου Ἰωάννου μᾶς εἶναι ἄγνωστη καὶ ὁ χρονικὸς βίος του προσδιορίζεται μεταξὺ 525 μ.Χ. καὶ 600 μ.Χ., ὅπως πληροφορούμεθα ἀπὸ ἕνα πανηγυρικὸ λόγο ἀφιερωμένο στὸν ὅσιο, ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός. Ἡ οἰκογένειά του πρέπει νά ἦταν εὔπορη, ἀφοῦ τοῦ προσέφερε τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθήση ἀνώτερο κύκλο μορφώσεως. Σὲ ἡλικία δέκα ἕξι χρονῶν ἀνεχώρησε γιὰ τὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, ὅπου παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ ἀββᾶ Μαρτυρίου. Ἔτσι πολιτεύθηκε ἐπὶ δεκαεννέα ἔτη καὶ στολίσθηκε μὲ τὶς ἀρετές. 

Ὑπάρχει ἔμμεσος ἁγιασμός, ὅταν κάποιος ἀπό τό ζευγάρι κρατάει τήν ἀκεραιότητά του...

Όταν έφαγε η Έυα το μήλο, δεν ένιωσε την γύμνιά της.
Και αυτό γιατί ο Αδάμ κρατούσε ακόμα την ακεραιότητά του.
Όταν έφαγε και ο Αδάμ, τότε ένιωσαν την γύμνιά τους και καλύφτηκαν με φύλλα συκιάς.
Τότε ένιωσαν τη Χάρη να τους εγκαταλείπει.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


 

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (111)

Ψαλμός 111
᾿Αλληλούϊα. - ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα· 2 δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, γενεὰ εὐθέων εὐλογηθήσεται. 3 δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 4 ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσιν ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων καὶ δίκαιος. 5 χρηστὸς ἀνὴρ ὁ οἰκτείρων καὶ κιχρῶν· οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει, 6 ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. 7 ἀπὸ ἀκοῆς πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται· ἑτοίμη ἡ καρδία αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον. 8 ἐστήρικται ἡ καρδία αὐτοῦ, οὐ μὴ φοβηθῇ, ἕως οὗ ἐπίδῃ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ· 9 ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, τὸ κέρας αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ. 10 ἁμαρτωλὸς ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται, τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται· ἐπιθυμία ἁμαρτωλοῦ ἀπολεῖται.

Γέρων Γρηγόριος: «Σε εκείνον όμως που δεν έχει το πατερικό πνεύμα και Πνευματικός σας να είναι, να μην κάνετε υπακοή, να φεύγετε»

… Πρέπει να ξέρουμε σε τι εποχή ζούμε και τι δουλειά κάνει ο διάβολος και ακόμη να ξέρουμε ότι χρειάζεται να προσέξουμε πάρα πολύ. Να διαβάζουμε και να καταρτιζόμαστε. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τους Αγίους Πατέρες και «όποιον κινείται, ζει, ομιλεί σύμφωνα με το πατερικό πνεύμα να τον ακολουθείτε· σε εκείνον όμως που δεν έχει το πατερικό πνεύμα και Πνευματικός σας να είναι, να μην κάνετε υπακοή, να φεύγετε». Αυτοί γίνονται εχθροί της Ορθοδοξίας διότι θα οδηγήσουν σε λάθη. Να εύχεστε ο Θεός να φωτίζει.

«Ἀρχὴ τῶν κακῶν φιλαυτία, τέλος δὲ ὑπερηφάνεια»

Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Εἶναι τώρα πολὺς καιρὸς ποὺ παρακολουθοῦμε μὲ θλίψη μία ἀλλαγή, ἂν ὄχι «μετάλλαξη», στὴν ὅλη στάση καὶ συμπεριφορὰ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου (Βλάχου). Ἀλλαγή, ἡ ὁποία ἔχει ἀρνητικὸ πρόσημο, ἀφοῦ διαφοροποιεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ παραδοσιακοῦ Ἐπισκόπου ποὺ ἐνδιαφερόταν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ στήριξη τῶν πιστῶν καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, σὲ πολυπράγμονα Μητροπολίτη ποὺ εὐκαίρως ἀκαίρως ἀποφαίνεται ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ἀκόμη καὶ ἐκτὸς τῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ γνώσεών του. Καί, κυρίως, ἐκπλήσσει δυσάρεστα ταυτιζόμενος ἀκρίτως μὲ θέσεις καὶ ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζουν τὸ “πολιτικῶς ὀρθὸν” ἤ, ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων, τὶς νεοπαπικὲς ἐπιδιώξεις καὶ τοὺς οἰκουμενιστικοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Φαναρίου.

Πέντε λεπτά για μια αιωνιότητα...

 

 Πόσο δύσκολο εἶναι νά πᾶς πέντε λεπτά νά ἐξομολογηθεῖς; Γιά πέντε λεπτά νά χάσεις μιά αἰωνιότητα ἀξίζει; Γιατί μετά θάνατον δέν μπορεῖς νά μετανοήσεις.

Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ”Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος”

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έφυγε από την Πόλη και, όπως ξέρουμε, πήγε όχι απλώς στο Άγιον Όρος αλλά σε ερημικό μέρος του Αγίου Όρους και έκραζε: «Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος». Έλεγε λοιπόν ο άγιος Γρηγόριος ότι μία είναι η εντολή: η μετάνοια η αληθινή. Διότι εκείνος ο οποίος θα δει τι σκοτάδι έχει μέσα του, τι αντίδραση, τι ξηρασία, τι αναισθησία έχει μέσα του, αυτός θα κράζει: «Φώτισέ με». Γιατί ακριβώς μόλις έρχεται το φως, φεύγει το σκοτάδι. Και μόλις φύγει το φως, έρχεται πάλι το σκοτάδι.

«Η αμαρτία, θάνατος τής ψυχής»

Κάποτε υπήρχε ένας πνευματικός, που εξομολογούσε σε ένα ερημικό μοναστήρι. Πολλοί χριστιανοί έτρεχαν να περάσουν λίγες ευχάριστες στιγμές μέσα στη μαγευτική ερημιά και να του εμπιστευθούν τα μυστικά της καρδιάς τους που σαν φαρμακερά τριβόλια την αγκύλωναν.
Ένα απόγευμα, ανάμεσα σε τόσους άλλους που πέρασαν από το ιερό εξομολογητήριο και είπαν μικρά και ασήμαντα κατά την γνώμη τους αμαρτήματα, πέρασε και ένας άνθρωπος πολύ σκυθρωπός. Ήταν ληστής ξακουστός. Είπε κι αυτός τα κρίματά του, τα οποία όπως και ο ίδιος καταλάβαινε, ήταν πολλά και μεγάλα.

Μην αμαρτήσεις πάλι

Η φωνή του Θεού είναι σαφής: «Μηκέτι αμάρτανε» (Ιω. 5:14). Και μέσα μας, στης καρδιάς, στης συνειδήσεώς μας τα βάθη, αντιλαλεί αυτός ο λόγος. Σταμάτησε πια να περιφρονείς του Θεού το θέλημα. Μην επαναλαμβάνεις εκείνο που σε στενοχώρησε και σε πίκρανε. Μην αποκρούεις πάλι το Θεό από τη ζωή σου.

Τὸ μίσος τοῦ Κοραῆ καὶ τοῦ Βελουχιώτη πρὸς τὸν Καποδίστρια! Ἕνα πολύτιμο μάθημα γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ τὸν Βρετανὸ Christopher Woodhouse

 

Γράφει ὁ Παναγιώτης Γ. Παῦλος, Πανεπιστήμιο τοῦ Ὄσλο
Ὑπάρχουν προσωπικότητες τῶν ὁποίων τὸ ἔργο ὄχι μόνον εἶναι συνυφασμένο μὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ κρίσιμες σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀλλὰ καὶ παρέχει τεκμήρια πολύτιμα γιὰ τὴν αὐτοσυνειδησία ἠμῶν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ὀρθὴ θέαση τοῦ μέγιστου ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ποὺ ἑορτάζει σήμερα ὅλος ὁ Ἑλληνισμός.

Ανοικτή Επιστολή προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ    
28 Μαρτίου 2021

Διαμαρτυρία - Καταγγελία

ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ

ΚΑΤΑ

τῆς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

κ. Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου

Ἀξιότιμη κ. Πρόεδρε,

Κατ' ἀρχάς σᾶς εὔχομαι ὁλοψύχως ὑγεία καί μακροημέρευση γιά νά ἐπιτελεῖτε ἐπιτυχῶς καί ἀξίως τά ὑψηλά καθήκοντά Σας ἔναντι τῆς Πατρίδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἐν μέσῳ τῶν πολλῶν καί μεγάλων δυσχερειῶν καί προκλήσεων τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουμε.

Κανονικὰ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα στὴν Ρουμανία - Ὅσοι θὰ συμμετέχουν στὴν Ἀνάσταση θὰ μποροῦν νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους χωρὶς νὰ τοὺς ἐπιβληθεῖ πρόστιμο στὸν δρόμο!

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας κ. Βασίλειος Μπανέσκου διαβεβαίωσε ὅτι κατὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα οἱ Ἀκολουθίες καὶ οἱ Θεῖες Λειτουργίες θὰ τελεστοῦν κανονικά, ἀκόμα καὶ τὴν Ἀνάσταση!
Ἰδιαίτερα στάθηκε στὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως ὅπου λόγω τῆς ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας ποὺ ἰσχύει στὴν χώρα ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νὰ ἐπιβληθοῦν πρόστιμα στοὺς πιστούς. Ὁ κ. Μπανέσκου σημείωσε ὅτι:

ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΑΧΗΣΙΟΣ

 29 Μαρτίου

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΑΧΗΣΙΟΣ

 

        Τήν 29η Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Ἰωνᾶ, Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐννέα Μαρτύρων. Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Ἰωνᾶς καὶ Βαραχήσιος ἦσαν μοναχοί, Πέρσες στὴν καταγωγὴ καὶ ἔζησαν τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κάποια στιγμὴ ἄφησαν τὸ μοναστήρι, ὅπου μόναζαν, καὶ πῆγαν σὲ ἕνα χωριό, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν πίστη ἐννέα φυλακισμένων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι κατάφεραν στὸ τέλος, μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου καὶ τὴν βοήθεια τῶν ἁγίων, νὰ λάβουν τοὺς στεφάνους τοῦ μαρτυρίου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ ἐπειδὴ δὲν πείσθηκαν νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Κύριο ὁδηγήθηκαν σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Τὸν Ἰωνᾶ, ἀφοῦ τὸν ἔδεσαν κατὰ γῆς, τὸν ἐράβδισαν καὶ τὸν ἔσυραν σὲ ἀστέγαστο τόπο, ὅπου ἐπέρασε τὴν νύκτα ταλαιπωρούμενος ἀπὸ τὸ κρύο καὶ τὸν παγετὸ, ἔχοντας τὸ σῶμα του καταπληγωμένο.

«Ἡ Χάλκη δὲν θὰ ξανανοίξει»!

Εἰς συνέντευξίν του ὁ κ. Βασίλειος Μιχαλόπουλος, πνευματικὸν τέκνον τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, παρέχει μίαν ἀποκαλυπτικὴν μαρτυρίαν διὰ τὴν Χάλκην. Ἂς προσέξουν αἱ Θεολογικαὶ Σχολαὶ νὰ μὴ ἔχουν τὴν ἰδίαν κατάληξιν. Συμφώνως πρὸς βίντεο, ποὺ ἐδημοσιεύθη τὴν 14ην Μαρτίου 2021:

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


 

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (110)

Ψαλμός 110
᾿Αλληλούϊα. - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐν βουλῇ εὐθέων καὶ συναγωγῇ. 2 μεγάλα τὰ ἔργα Κυρίου, ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ· 3 ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 4 μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος· 5 τροφὴν ἔδωκε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν, μνησθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ. 6 ἰσχὺν ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς κληρονομίαν ἐθνῶν. 7 ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια καὶ κρίσις· πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ, 8 ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι. 9 λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκην αὐτοῦ· ἅγιον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 10 ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν. ἡ αἴνεσις αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΗ ΝΤΟΝΤΟΜΑ, ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

8/10/2020

Αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω.

 Με τη χάρη του Χριστού μας, φέτος αξιωθήκαμε να μετακομίσουμε από την Ιεραποστολή του Μαλάουι στην Ιεραποστολή της Τανζανίας. Έτσι νιώθουμε και πάλι ότι είμαστε στην αρχή, ότι κάνουμε τα πρώτα μας ιεραποστολικά βήματα σ΄ αυτήν τη χώρα και σίγουρα ήδη ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και καινούρια βιώματα  στην καινούρια μας διακονία. Έτσι, εδώ και λίγο καιρό, με την ευχή του Πατριάρχου μας και του επισκόπου Αγαθονίκου όπου ανήκουμε, αρχίσαμε  να διακονούμε τους Τανζανούς αδελφούς μας στην περιοχή της επισκοπής Τανζανίας. Καταρχάς μας έκανε εντύπωση η φιλοξενία και η ταπεινή συμπεριφορά του επισκόπου, η ανθρωπιά και η αγάπη του για την Ιεραποστολή και σίγουρα ήταν κι αυτός ένας λόγος να έρθουμε σε αυτήν την περιοχή.

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ἤ ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕΝ ΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ;

Συμπληρώθηκε ἤδη ἕνας χρόνος ἀπό τήν μεγάλη πληγή –πού ἀποκαλεῖται τεχνηέντως covid-19– καί ἐξαπλώθηκε σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ὄχι ἀπό τόν Θεό μας, ἀλλά (ὅπως καί πλειστάκις ἐπαναλάβαμε) ἀπό τόν «τοῦ σκότους τόν προστάτη», μέσῳ τῆς παγκοσμίως διεσπαρμένης «πομπῆς αὐτοῦ», τῶν πολιτικῶν, γιά νά πετύχουν τόν πολιτικό σκοπό τους μέ τό καμουφλάζ τοῦ ἰατρικοῦ νοσήματος.

«Αναμνήσεις από τον Γέροντα Γαβριήλ της Ι.Μ. Φλαμουρίου Πηλίου» (7)

Ο Γέροντας Γαβριήλ, ως πνευματικός άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, ενδιαφερόταν κυρίως για την πνευματική κατάσταση των μοναχών του. Όταν διαπίστωνε ότι υπάρχει υλικό κέρδος, αλλά πνευματική ζημιά ενεργούσε άμεσα.

Ποτέ να μην καταληφθούμε από απόγνωση! (2)

 Του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 «Ποτέ να μην καταφρονούμε τα μικρά παραπτώματα, για να μην πέσουμε στα μεγάλα. Aν όμως τα καταφρονήσουμε και φτάσουμε στο βάθος των κακών, ούτε τότε να καταληφθούμε από απόγνωση, επειδή φτάσαμε εκεί, για να μην βαρύνει η κεφαλή μας. Γιατί είναι δύσκολο ένας από εκεί να ανέλθει εν συνεχεία, αν δεν έχει πλήρη νηφαλιότητα, κι αυτό όχι μόνο λόγω του μήκους, αλλά και λόγω της ίδιας της θέσεως. Γιατί και η αμαρτία είναι βάθος και προξενεί θλίψη σε όσους φέρει κάτω».

Ἡ λατρεία τοῦ «Ἐγὼ» στὰ κοινωνικὰ δίκτυα

Στὴν ἐποχή μας, καλοί μου φίλοι, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ πολύ, δημιουργοῦνται καὶ προωθοῦνται «κατάλληλα» διάφορες κουλτοῦρες, ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ μᾶς χειραγωγοῦν σὲ ἄλλες κατευθύνσεις. Καὶ πολὺ ἀποτελεσματικὰ μάλιστα, ὅταν πρόκειται γι’ αὐτὲς ποὺ προέρχονται ἀπ’ τὴν τεχνολογία. Μία ἀπ’ αὐτὲς εἶναι κι ἐκείνη τῆς αὐτοπροβολῆς, τοῦ ναρκισσισμοῦ καὶ τῆς ἐγωπάθειας! Δηλαδή; Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους…

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΝΤΟΜΑ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ

27/3/2021

Θέμα: Παράκληση προς όλους τους φίλους μας, για οικονομική ενίσχυση εν όψη του Πάσχα.

 Αδελφοί μου και φίλοι της Ιεραποστολής μας, χαίρετε εν Κυρίω!

Ευχόμαστε το γράμμα μας να σας βρει όλους γερούς και αγωνιζόμενους στον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που διανύουμε.

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

 Γρηγόριος Παλαμάς - Βικιπαίδεια

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν

Ἡ σιγή, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, σέ θέματα πίστεως εἶναι τρίτο εἶδος ἀθεΐας μετά ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπόρριψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν πολυενδιαφέρεται γιά τά πνευματικά καί μάλιστα γιά τά δογματικά θέματα, πού ἀποτελοῦν τό θεμέλιο καί τήν πηγή τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας. Ἡ σημερινή κουλτούρα καί γενικότερα ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ὄχι μόνο εὐνοεῖ μιά τέτοια νοοτροπία ἀλλά καί ἐξωθεῖ σ᾿ αὐτήν. Ἄλλωστε τό στίγμα τοῦ «φονταμενταλισμοῦ» καί ἡ μομφή τῆς μισαλλοδοξίας συνοδεύουν ἀνεξέλεγκτα κάθε προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς μας οἰκοδομῆς. 

Καρδιά! Ένα «ύψωμα» προς κατάκτηση

«Ο Διάβολος και ο Θεός πολεμούν
στο πεδίο μάχης που λέγεται
καρδιά ανθρώπου».
Ντοστογιέφσκι

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν, καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!» (Λουκ. 12,49). Τι ανάγκη έχουμε μαρτύρων; Μόνος του ο μεγαλύτερος εμπρηστής των αιώνων αποκαλύπτει την πρόθεσή του, ομολογώντας παράλληλα την αυτουργία του. 

«Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλά μάχαιραν· ἦλθον γάρ διχάσαι ἄνθρωπον κατά τοῦ πατρός αὐτοῦ καί θυγατέρα κατά τῆς μητρός αὐτῆς καί νύμφην κατά τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ» (Ματ. 10,35). Μία πρωτοφανή φωτιά ήλθε να ανάψει στη γη ο ένας από τους τρεις σταυρωθέντες. Ήλθε να κηρύξει πόλεμο «αιματηρό», διχάζοντας ακόμη και την ίδια την οικογένεια μεταξύ των μελών της και πυρπολώντας το αγαθό της ειρήνης. Ήλθε ν’ ανατρέψει την καθεστηκυία τάξη της κοινωνίας, καταλύοντας τα πάντα και εισάγοντας νέους θεσμούς. Κι όμως το σύνθημά του και ο χαιρετισμός του ήταν, «εἰρήνη ὑμῖν». Μήπως τελικά ήταν πράγματι πλάνος και εγκληματική φύση, οπότε δικαίως η κατάληξή του, ήταν αυτή που όριζε ο κώδικας, αυτή του σταυρικού θανάτου;


 

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Γιατί η εξομολόγηση είναι τόσο απαραίτητη

Θα ήθελες να μάθης αν η Εξομολόγηση είναι τόσο απαραίτητη;

Παλαιότερα πήγαινες πιο συχνά στην εξομολόγηση μα σταμάτησες επειδή κάποιος σε ειρωνεύτηκε γι’ αυτό. Δεν έπρεπε να διακόψεις. Ποιον δεν ειρωνεύτηκαν οι άνθρωποι; Ξέρεις τι είπε ο διορατικότερος όλων: «ουαί υμίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλαύσετε…» (Λουκ.6,25). Μου γράφεις ότι εκτός από την τέχνη σου έχεις και ένα αμπέλι, που σου δίνει καλή παραγωγή, επειδή το καλλιεργείς πολύ. Αν κάποιος εγκατέλειπε το αμπέλι του και ειρωνευόταν εσένα που φροντίζεις με επιμέλεια το σικό σου, μήπως θα σήκωνες τα χέρια σου από το αμπέλι και θα σταματούσες να το καλλιεργείς;

Μνήμη Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πατερικὲς μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ ἐνθύμησή του καὶ ἡ ἀπόδοση τιμῆς πρὸς τὸ σεπτὸ πρόσωπό του, αὐτὴ τὴν ἱερὴ καὶ κατανυκτικὴ περίοδο δὲν εἶναι τυχαία. Ἡ σωτηρία μας εἶναι συν­ώνυμη μὲ τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ὁ ὅποιος ψυχοσωματικός μας ἀγώνας θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ὁμολογία μας, διότι κανένας πνευματικὸς ἀγώνας, καμιὰ ἄσκηση, δὲ θὰ μᾶς σώσει, ἂν δὲν συνοδεύονται ἀπὸ ὀρθὴ πίστη, ὅπως δίδαξε ὁ ἅγιος Γρηγόριος. Ἀσκητικὸ ἀγώνα, μακρόσυρτες προσευχές, ἀποπνευμάτωση, ἀκραία νηστεία, ἔχουν καὶ κάποιες θρησκεῖες, ὅπως λ.χ. τὰ ἀνατολικὰ θρησκεύματα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ

 28 Μαρτίου

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἑβρ. α΄ 10 – β΄ 3

     10 Καὶ σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. 13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 14 οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

χωρίς λόγια...

 

Μαύρο...

 ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΠΑΡΤΕ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ, ΝΤΡΑΜΑΜΙΝΕΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ & ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ…

Μπορούνε να ξεκινήσουν ένα ηχηρό lockdown οι Έλληνες;
Αλλά όλοι οι Έλληνες, 11 εκατομμύρια.
Κλείστε τις τηλεοράσεις.
Κανείς δεν ανοίγει ποτέ ξανά την τηλεόραση του.
Κανείς όμως.
Να δούμε μετά, αν θα υφίστανται άλλο ΜΜΕ.

Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Δήλωση άρνησης υποβολής σε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού SARS–CoV-2. Το self test ως πιστοποιητικό «υγειονομικών φρονημάτων»;

Του Δημητρίου Νικ. Δασκαλάκη, Δικηγόρου Αθηνών

 Ακούγοντας τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην πατρίδα μας συνδέεται αναγκαστικά με την μαζική χρήση rapid test που θα διανέμεται δωρεάν από τα φαρμακεία.

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (109)

Ψαλμός 109
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. - ΕΙΠΕΝ ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 2 ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. 3 μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. 4 ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 5 Κύριος ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς· 6 κρινεῖ ἐν τοῖς ἔθνεσι, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν. 7 ἐκ χειμάρρου ἐν ὁδῷ πίεται· διὰ τοῦτο ὑψώσει κεφαλήν.