Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ

1 Ὀκτωβρίου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. θ’ 10-18

    10 Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἀνανίας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος ἐν ὁράματι· Ἀνανία. ὁ δὲ εἶπεν· ἰδοὺ ἐγώ, Κύριε· 11 ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν· ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12 καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ. 13 ἀπεκρίθη δὲ Ἀνανίας· Κύριε, ἀκήκοα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ· 14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 15 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος· πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοί ἐστιν οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ· 16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. 17 Ἀπῆλθε δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε· Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ Κύριος ἀπέσταλκέ με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος Ἁγίου. 18 καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν.

Συνάντησις… ἀφορισμένου καὶ καθαιρετέου

Κατὰ τὴν πρόσφατον μετάβασιν τοῦ κ. Μητσοτάκη εἰς τὰς ΗΠΑ, διὰ νὰ ὁμιλήση εἰς τὸν ΟΗΕ συνηντήθη μὲ τὸν Σεβ. Ἐλπιδοφόρον. Ἀδιαφοροῦν ἐπιδεικτικὰ ἀμφότεροι διὰ τὴν διαμαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 2022:

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ,
ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

(Απαντητική επιστολή προς τον Καθολικό κ. Morellο, Μάρτιος 1964)

Αγαπητέ κ. Morello,

Έλαβα την επιστολή σας και τη διάβασα με προσοχή. Μας γράφετε να μην εμποδίζουμε την ένωση με τον Τοποτηρητή του θρόνου του Πρωτοκορυφαίου Πέτρου, Πάπα Παύλο τον ΣΤ, διότι θα μετανοιώσουμε αιωνίως. Σάς απαντούμε ότι δε λέει την αλήθεια. Εμείς θέλουμε την ένωση και ευχόμαστε διαρκώς «υπέρ της των πάντων ενώσεως». Ουσιαστικά την εμποδίζετε σεις οι Παπικοί. Και αν δε μετανοήσετε εδώ, στην πρόσκαιρη ζωή, θα μετανοήσετε στον Άδη, όπου όμως «ουκ εστί μετάνοια»!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

 

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

 Φως, χαρά, ελπίδα στην καρδιά μας! Χριστός Ανέστη!! 

   Αγαπητό Εγκόλπιο και πατέρα Βασίλειε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ουράνιο τόξο που απλώσατε με τα λόγια, το χαμόγελό σας και φωτίσατε την ψυχή μας και την καρδιά μας στο σκοτάδι που βρισκόμασταν… Ευχαριστούμε τους αγαπητούς αδελφούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας και συνοδοιπόρους που μας καλωσόρισαν στο σπίτι του Πατέρα. Μια μικρή αναδρομή με κατάθεση ψυχής από εμάς για εσάς. 

Ἡ Κυριακή...


  «ΤΑ ΚΡΙΝΑ»

Πήγαινε κοντά...


 

...η πραγματική φύση της οικουμενιστικής αίρεσης...

Κάθε αίρεση έχει τη δική της «πνευματικότητα», τη δική της χαρακτηριστική προσέγγιση στην πρακτική θρησκευτική ζωή. Έτσι, ο Ρωμαιοκαθολικισμός είχε μέχρι σήμερα μια καθαρά διακρινόμενη ευσέβεια από μόνος του, μια ευσέβεια περιορισμένη στην «ιερή καρδιά», την παπωσύνη, το καθαρτήριο και τα συγχωροχάρτια, τις αποκαλύψεις διάφορων «μυστικιστών», και τα παρόμοια· κι ένας προσεκτικός Ορθόδοξος παρατηρητής μπορεί να εντοπίσει σε τέτοιες πλευρές της μοντέρνας λατινικής πνευματικότητας τα πρακτικά αποτελέσματα των θεολογικών λαθών της Ρώμης. Ο φονταμενταλιστικός (θεμελιοκρατικός) Προτεσταντισμός, επίσης έχει τη δική του προσέγγιση στην προσευχή, τους τυπικούς του ύμνους, την προσέγγισή του στη θρησκευτική «αναζωπύρωση»: σε όλα αυτά μπορεί να εντοπιστεί η εφαρμογή, στη θρησκευτική ζωή, των φονταμενταλιστικών λαθών στο χριστιανικό δόγμα. Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στην «πνευματικότητα» του Οικουμενισμού, της βασικής αίρεσης του 20ου αιώνα. 

Ἔτσι θὰ λυθοῦν τὰ προβλήματα τῆς Παιδείας…

Μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, καλοί μου φίλοι, ἤδη ἀκούγονται πολλὰ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς Παιδείας. Καὶ γιὰ τὸ πῶς θὰ λυθοῦν ὅλα αὐτά! Ὅμως, κάθε χρόνο τὸ ἴδιο ἀκριβῶς δὲν γίνεται; Τὰ ἴδια δὲν λέγονται; Κι ἐνῷ κάθε φορά πολλὰ γίνονται καὶ ἀλλάζουν (ἰδιαίτερα ὅταν ἀλλάζει ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὅπου ἔχουμε τὴν ἐφαρμογὴ «νέων ἰδεῶν», «νέων προγραμμάτων», «νέων πολιτικῶν», «νέων ὁραμάτων» κ.λπ.), ὡστόσο τὰ προβλήματα παραμένουν, κάποτε δὲ καὶ μεγαλώνουν ἢ καὶ πολλαπλασιάζονται.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΚΟΠΙΑ»

 

 Άννας Μπουρδάκου

«Μετάφραση Νέου Κόσμου»

        Η Εταιρεία «Σκοπιά» των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», από τον καιρό της ιδρύσεώς της, κινείται σε ένα σχέδιο διδασκαλιών γεμάτο Αντιφάσεις, με διδα­χές, που η μια αντικρούει την άλλη και διαρκώς με­ταβαλλόμενες. Φυσικά κάθε μεταβολή γίνεται πάντο­τε με κριτήριο το τι εξυπηρετεί την οργάνωση. Βα­σικός σκοπός και στόχος η διάθεση των προϊόντων της (Βιβλία – βιβλιάρια και άλλα).

Πνευματικά σταχυολογήματα

Πατερικό ανθολόγιο

Να αγαπήσεις και να συμπονέσεις τους φτωχούς, για να ελεήσει και σένα ο Θεός.

Να μην πηγαίνεις κοντά σε φιλόνικους ανθρώπους, για να μην αναγκασθείς να βγεις από τη γαλήνη του Θεού.

Να μην αηδιάζεις με τη δυσοσμία των αρρώστων, και μάλιστα των φτωχών, επειδή και συ το ίδιο σώμα φοράς.

Μέγας Αλέξανδρος – Ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ εὐφυΐα του (Αρετές και Άθλοι)

 

Ἡ ἀνδρεία, ὁ ἀπαράμιλλος ἡρωϊσμός, ἡ χαρισματικὴ προσωπικότητα, ἡ αὐταπάρνηση, τὸ εὖρος καὶ ἡ ταχύτητα τοῦ πνεύματός του ἦταν μοναδικά, καὶ στὸ μέγεθος αὐτὸ δὲν παρουσιάστηκαν ποτὲ ξανὰ ἀπὸ ἕναν ἡγέτη, μιᾶς τόσο μεγάλης αὐτοκρατορίας. Ὁ Ἀρριανὸς ἔγραψε ὅτι «ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε τὴ θαυμάσια δύναμη νὰ ἁρπάζει τὴ σωστὴ κίνηση, ὅταν ἡ κατάσταση φαινόταν νεφελώδης».

Ξαφνικά βλέπει πάνω στην Αγία Τράπεζα ένα μικρό πρόσφορο που άχνιζε

 

Από τη ζωή του Αγίου Νικολάου του Πλανά (1851-1932)

   Μέσα από τα βάθη της ψυχής του τελούσε ο Άγιος τη Θεία Λειτουργία. Πενήντα ολόκληρα χρόνια δεν πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς να λειτουργήσει. Κατά τις πολύωρες λειτουργίες δεν ήταν λίγα τα θαύματα που συνέβαιναν. Ο Άγιος Νικόλαος τα θεωρούσε εντελώς φυσιολογικά, όπως εντελώς φυσιολογική ήταν η αστείρευτη αγάπη του προς τον Θεό.

Νεκτάριος Δαπέργολας: Διευρύνεται ὁ κατάλογος τῆς δυσσεβείας…

Γράφει ὁ Νεκτάριος Δαπέργολας, Διδάκτορ Ἱστορίας
 
Αὐξάνεται ἡ χορεία τῶν μητροπολιτῶν πού μετέχουν σέ μιαρά συλλείτουργα μέ ψευδεπισκόπους τῆς σχισματικῆς οὐκρανέζικης ἀπάτης. Μετά τούς πρώτους πού τό διέπραξαν τό 2019 (Φωκίδος Θεόκτιστος, Βεροίας Παντελεήμων, Λαγκαδᾶ Ἰωάννης, Ἄρτης Kαλλίνικος, Τρίκκης Χρυσόστομος), εἴχαμε πρόσφατα τή βέβηλη ἐμποροπανήγυρη τῆς Θάσου μέ τή συμμετοχή τοῦ ἀρχιεπισκόπου καί τῶν μητροπολιτῶν Καστορίας, Διδυμοτείχου, Ἐλευθερουπόλεως καί Φιλίππων (ὁ τελευταῖος βεβαίως τό εἶχε ξαναπράξει καί πέρσι στό Κίεβο), ἐνῶ πρό ὀλίγων ἡμερῶν συλλειτούργησε καί ὁ Φθιώτιδος Συμεῶν μέ τόν ψευδο-Ὀλβίας. Καί ἀναφέρομαι ἐδῶ μόνο σέ μητροπολῖτες, γιατί ἄν εἶναι νά μιλήσουμε καί γιά ἀρχιμανδριτάδες καί ἡγούμενους (κάτι Μουλατσιώτηδες, κάτι Ἀλέξιους κλπ), καθώς καί λοιπούς τοῦ λεγόμενου μέσου καί κατώτερου κλήρου, θά χρειαστεῖ νά γράψουμε... σεντόνι. 

Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Λεμοντζή

Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας 

     Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για την καύση των νεκρών. Οι θιασώτες της καύσης των νεκρών αγωνίζονται για την καθιέρωσή της, επικαλούμενοι λόγους έλλειψης χώρου, λόγους υγιεινής και λόγους συναισθηματικούς. Συχνά τους συναντούμε στα Μέσα μαζικής ενημέρωσης να προσπαθούν να μας πείσουν για τα πλεονε­κτήματα της καύσης, έναντι της ταφής.

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα μελέτη κατέδειξε ότι εντοπίστηκαν ίχνη από ποσότητες mRNA του εμβολίου COVID στο μητρικό γάλα γυναικών που θηλάζουν

 

Νέα μελέτη κατέδειξε ότι εντοπίστηκαν ίχνη από ποσότητες mRNA του εμβολίου COVID στο μητρικό γάλα γυναικών που θηλάζουν!
Ωστόσο, οι αρχικές κλινικές δοκιμές εμβολίου αγγελιαφόρου RNA (mRNA) απέκλεισαν αρκετές ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και θηλαζόντων ατόμων. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανέβαλε την απόφαση να εγκρίνει εμβόλια mRNA για τον COVID-19 για βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, έως ότου περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα λόγω της πιθανής εκκίνησης των ανοσολογικών αποκρίσεων των παιδιών που μπορεί να αλλάξουν την ανοσία τους.

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

30 Σεπτεμβρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἐφεσ. α΄ 7-17

   7 Ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ, 8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ, 11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ· 13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ Ἁγίῳ, 14 ὅς ἐστιν ἀῤῥαβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾿ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 17 ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ.

Διήγηση για το πώς οι Ινδοί προσέρχονται στον Χριστό. Μέρος Β.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμβρόσιος (Γιερμακόβ) στεφανώνει τον Κλίμεντ και την Αικατερίνη Ο Αρχιεπίσκοπος Αμβρόσιος (Γιερμακόβ) στεφανώνει τον Κλίμεντ και την Αικατερίνη

Η ιστορία της Αικατερίνης: «Η οικογένειά μου ήθελε να σκοτώσει τον Κλίμεντ, με μοναδικό σκοπό να μη γίνω ορθόδοξη»

Τον χειμώνα του 2016 έφτασε στην Αγία Πετρούπολη η Αικατερίνη, η σύζυγος του Κλίμεντ. Σύντομα ο Αρχιεπίσκοπος Αμβρόσιος τους πάντρεψε στην ακαδημαϊκή εκκλησία. Η Αικατερίνη ήταν κάποτε Ινδουίστρια. Μου διηγήθηκε την ιστορία της:

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

+ Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντα

   Ξεφυλλίζοντας την επιστολή του απόστολου Παύλου, την προς Φιλιππησίους, την επιστολή της χαράς όπως ονομάστηκε από τις συνεχείς προτροπές  προς τους χριστιανούς των Φιλίππων να χαίρουν, παρατηρούμε ότι κάποια  σημεία της προσφέρουν βοήθεια στον αντιαιρετικό αγώνα.  Φιλλ. Α’1 ήδη ο πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου μας είναι χρήσιμος στην καταπολέμηση όλων εκείνων των αιρετικών, που απορρίπτουν την διάκριση κληρικών και λαϊκών μέσα στην χριστιανική εκκλησία.

Πριν αφήσεις την πόρτα του σπιτιού σου κάνε τον σταυρό σου και πες...

Πριν αφήσεις την πόρτα του σπιτιού σου κάνε τον σταυρό σου και πες:
«Αποτάσσομαι σοι σατανά, και τη πομπή σου, και τη λατρεία σου και συντάσσομαι σοι Χριστέ».
Ποτέ μη βγεις από το σπίτι σου χωρίς αυτά τα λόγια. Αυτά θα είναι για σένα ράβδος, όπλο, πύργος ακαταμάχητος. Έτσι: Όχι μόνο άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να σε βλάψουν, άλλ' ούτε κι' αυτός ο διάβολος!
Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Να φεύγεις μακριά...


 

Βγαίνουν νικητές όσοι είναι με τον Θεό

Στην επαρχιακή Διοίκηση με τον Βλαντίκα Ευσέβιϊ (Σάβιν) στο Πσκόφ 

Στην επαρχιακή Διοίκηση με τον Βλαντίκα Ευσέβιϊ (Σάβιν) στο Πσκόφ

Ο πρωθιερέας Σεραφείμ Νεντοσέκιν μιλά περί ομολογίας τής πίστης στην σοβιετική εποχή. Μέρος Β.

Τι διδαχθήκατε στο μάθημα Αγγλικών;

- Φτάνει να έχεις την σωστή κατεύθυνση. Μοιράζεστε αυτήν την εμπειρία με εκείνους που σάς απευθύνονται ως ποιμένα;

- Ναι, βέβαια, αλλά τώρα όλα είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχει και η θρησκευτική ελευθερία. Αν θέλεις να κάνεις τον σταυρό σου περνώντας μπροστά από την εκκλησία - κανείς δεν θα σού πει τίποτε. Και στον πατέρα μου, θυμάμαι, είχε συμβεί κι αυτό: κάποιος από την Διοίκηση της πόλης τού έφερε το παιδί του για να το βαφτίσει, και φεύγοντας, έπεσε πάνω σε έναν συνάδελφό του. Κι ο τελευταίος πήγε αμέσως και τον ανέφερε. Φανταστείτε, ο ίδιος να έρχεται στην εκκλησία, κι αυτός ο ίδιος να πηγαίνει και να κάνει αναφορά για τον άλλον. Και πριν ήταν έτσι: όποιος έκανε πρώτος την καταγγελία, αυτός και την “έβγαζε καθαρή”.

Μαζική μεταστροφή στην Ορθοδοξία στις Φιλιππίνες

Ὁ Καποδίστριας ὡς πρότυπο Χριστιανοῦ ἡγέτη

Toυ π. Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη, πρωτοπρεσβυτέρου

Πτυχ. Νομικῆς καὶ Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Αὐτὸ τὸ θέμα μᾶς προτρέπει νὰ διερευνήσουμε τὶς πράξεις, ἀλλὰ καὶ νὰ εἰσχωρήσουμε στὰ ἄδυτα τῆς ψυχῆς ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε ἑκούσια καὶ συνειδητὰ στὴ ζωή του τὴν ὁδὸ τῆς θυσίας καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως, ἀρετὲς ἀπόλυτα συμβατὲς μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἰδέα τοῦ ἐθελοντισμοῦ. Αὐτὸ θὰ ἐπιχειρηθεῖ μέσα ἀπὸ ἕνα ἐνδεικτικὰ ἐπιλεγμένο πλαίσιο ὁρισμένων σταθμῶν τῆς ζωῆς του.

«NEO PEKOP θανάτων για το πρώτο επτάμηνο του 2022

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ!
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΥ 7μηνου ΤΟΥ 2022!
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΤΕ ΕΡΕΥΝΑ…
Προ εβδομάδος η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τα αποτελέσματα των θανάτων, από όλα τα αίτια που υπάρχουν, μέσα στο πρώτο 7μηνο του 2022 (πρώτες 30 εβδομάδες του έτους).
Η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού είναι πρωτοφανής και τρομακτική!

Ψηφιοποίηση και μεταανθρωπισμός - προετοιμασία της ανθρωπότητας για τον ερχομό του αντίχριστου!

Ο συγγραφέας και μελετητής του βιβλίου Yuval Harari έχει δηλώσει ότι η επιστήμη αυτή τη στιγμή ασχολείται με το «χακάρισμα» των ανθρώπων. Τι είχε στο μυαλό του και τι συνέπειες θα έχει για τον κόσμο αυτό το «χακάρισμα»;

Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό και καταγγέλλουν αυτές τις προοδευτικές ιδέες συχνά κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί της «θεωρίας συνωμοσίας», σύμφωνα με την οποία υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων (η λεγόμενη «αποκρυφιστική ελίτ») που επιδιώκει να αποκτήσει απόλυτη εξουσία πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η ομάδα ανθρώπων επιδιώκει να ασκήσει τον απόλυτο έλεγχο της ανθρωπότητας, να κυριαρχήσει στην ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου και να καταστρέψει την ελεύθερη βούλησή του.

Ιερά Εξομολόγηση!

 

ΕΞΟΜΟΛΌΓΗΣΗ.

Παπά-Φώτης ο Λαυριώτης

 

Ο Παπά-Φώτης ο Λαυριώτης τελώντας βάπτιση στο προαύλιο του Ναού του Αγίου Λουκά έξω απ'τα Πάμφιλα της Λέσβου κατά την δεκαετία του 90. Η εκκλησία την οποία έχτιζε σχεδόν μόνος του, ήταν ακόμη ημιτελής. Το δάπεδο που φαίνεται ήταν κι αυτό δικό του έργο με κομμάτια μικρών μαρμάρων που συνήθως μετέφερε με τον τουρβά του!

«Το άλογο του Θεού»

jesus 236 

C.V. Gheorghiu

Κάθε φορά που φαντάζομαι τον πατέρα μου, τον βλέπω με τον ζυγό γύρω από το λαιμό του, ζευγμένον με το επιτραχήλι. Τον βλέπω ζευγμένον, σαν ένα άλογο του Ιησού Χριστού. Ποδεμένον με τις πεταλωμένες μπότες του, να τρέχει από τη μια στην άλλη άκρη της ενορίας, τριάντα ορεινά χιλιόμετρα, που έπρεπε να διατρέξει δύο φορές τη μέρα μερικές φορές. Γι’ αυτό ήταν πάντα αποκαμωμένος. Έτοιμος να σωριαστεί απ’ την κούραση. Όπως κάθε ζευγμένο πλάσμα. Κι όμως δε σταματούσε ποτέ.

Θεϊκὴ καὶ σατανικὴ ἑνότης (Α΄)

Γεώργιος Κ. Τζανάκης.  Ἀκρωτήρι Χανίων.

Τὸ τελευταῖο διάστημα, ἰδιαιτέρως στὴν τελευταία περίοδο τῆς λεγομένης «Ὑγειονομικῆς κρίσεως», κάποιοι, κυρίως ἐπίσκοποι κατ᾿ ἀρχήν, καὶ ὁμόφρονές ἤ μιμητές τους παπάδες-πνευματικοὶ στὴν συνέχεια, ὅλο ἀναφέρονται στὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Τὴν ὥρα ποὺ διαρηγνύουν μὲ τὶς πράξεις τους αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἑνότητα συνεχῶς μιλοῦν καὶ «ἀνησυχοῦν» γιὰ τὴν ἑνότητα.

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης σε ομιλία του το 1972 στην Αθήνα, λέει, τι θα γίνη μετά απο 50 χρόνια, δηλαδη το 2022, αν δεν ξυπνήσουμε οι Ορθόδοξοι.

 


Ακουστε ηχητικα το αποσπασμα της ομιλίας του και δειτε με πόση ακριβεια πραγματοποιήθηκαν όλα τα λόγια του.

Βρισκομαστε στο 12 παρα πέντε, αλλα ο Θεος μας δίνει μικρη παραταση για να ξυπνησουμε και να αγωνιστουμε, πριν έρθη ο ολεθρος.

Γιατρός στρέφεται κατά των mRNA εμβολίων COVID-19, ζητά παγκόσμια παύση

Ένας γιατρός που είχε προωθήσει τα εμβόλια COVID-19 καλεί τώρα τις υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο να διακόψουν τη χορήγηση δύο από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εμβόλια COVID-19, υποστηρίζοντας ότι τα οφέλη από τα εμβόλια μπορεί να μην αντισταθμίζουν τους κινδύνους.

«Υπάρχουν υπεραρκετά στοιχεία -θα έλεγα ότι τα στοιχεία είναι συντριπτικά- για να παύσουμε την διάθεση του εμβολίου», δήλωσε στους Epoch Times ο Dr. Aseem Malhotra, Βρετανός καρδιολόγος και εμπειρογνώμονας της ιατρικής βασισμένης σε αποδείξεις.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ὁ Ἄρχων Ἀσηκρῆτις καὶ τὰ τάλαντα τῶν Ταντάλων, στὴ σκιὰ τοῦ ‘’Ἀμερικῆς’’ κ. Ἐλπιδοφόρου

π.  Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου MD, MSc, PhD  - Θεολόγος-Ἰατρός Ψυχίατρος  

 «Τί θέλετέ  μοι δοῦναι καὶ ἐγώ

ὑμῖν παραδώσω αὐτόν» (Ματθ. 26,15-16)

         Μένουμε ἐννεοὶ ἐνώπιον τῶν πληγῶν, ποὺ σταθερὰ καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν δημιουργοῦν  στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας,  ὡς μὴ ὤφελλε, πνευματικοὶ Ταγοί, ἐπιλήσμονες  τῶν Ἀρχιερατικῶν τους Ὅρκων, τῶν ὁποίων τὴν στήριξη στὶς ἀντικανονικὲς ἐνέργειές τους ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβικῶς ὁ Ἄρχων Ἀσηκρῆτις (βυζαντινὸς κρατικὸς τίτλος, ποὺ σημαίνει τὸν  ἐξ ἀπορρήτων- a secretis- αὐλικό ) τῆς ἱεραρχικῶς, πρώτης τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν Κωνσταντινουπόλει, δικηγόρος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος.

Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

29 Σεπτεμβρίου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἐφεσ. α΄ 1-9

   1 Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, 4 καθὼς καὶ ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ 5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, 7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ, 8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ

Ανδρέας Ράλλης: Η πανδημία είναι μια απάτη

“Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαχωρίζουμε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους”, υποστήριξε μιλώντας στον Focus FM και στον Στέφανο Δαμιανίδη ο κος Ανδρέας Ράλλης, μοριακός βιολόγος ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία.

“Οι εμβολιασμένοι είναι δυστυχώς θύματα, έχει παραβιαστεί τόσο ο κώδικας της Νυρεμβέργης, όσο και ο Ιπποκρατικός όρκος”, ανέφερε ο ίδιος.

Ο ιατρικός κόσμος και η πανδημία

Ιατρικός κόσμος και πανδημία:Ανασκόπηση και συμπεράσματα.

Τώρα που όπως φαίνεται η πίεση που ασκούσε το σύστημα στη ζωή του καθενός μας παύει να είναι ασφυκτική και η πανδημία εκφυλίζεται σε μια εποχιακή ενδημία, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κοιτάξουμε στο πρόσφατο παρελθόν και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Η ανασκόπηση δεν έχει το νόημα της αυτοδικαίωσης. Σκοπός της θα πρέπει να είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν τον καθένα μας να γίνει καλύτερος αλλά και την κοινωνία να γίνει πιο σοφή μια που δυσκολίες θα ξαναέρθουν.

Διήγηση για το πώς οι Ινδοί προσέρχονται στον Χριστό. Μέρος Α.

 

Πριν από πέντε χρόνια, στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης, συνάντησα για πρώτη φορά έναν φοιτητή από την Ινδία, τον Κλίμεντ Νεχαμαΐα, κι έγινα ένας από τους λίγους τότε φίλους του στη Ρωσία. Αυτή η συνάντηση επηρέασε εμένα και τη ζωή μου και θα ήθελα να σας τη διηγηθώ.

Ένας Ινδός φοιτητής στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης

Ἐκεῖνος πού γιά τίς θλίψεις...


  Πηγή:
"Φῶς ταῖς τρίβοις μου"

Τι είναι το κατηχητικό;


   «ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ»

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

 Έκδοση 8η-Αθήνα 1989

Η κατηγορία

ΠΟΛΛΟΙ αρνήθηκαν τη μοναδικότητα του Χριστιανισμού· δε δέχθηκαν, ότι ο Χριστιανισμός είναι «αλήθεια εξ αποκαλύψεως» με μοναδική προσφορά στον άνθρωπο και πρόβαλαν διάφορα επιχειρήματα.

Οι καιροί ου μενετοί! Χαλεποί, προκατακλυσμιαίοι! Επίκαιρος ο λόγος του αγίου Χρυσοστόμου και μας διδάσκει διά του δικαίου Νώε: «οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ»! (Εξ.23,2)

    "... Θέλω πάλι να παρουσιάσω στην αγάπη σας την υπόθεση σχετικά με τον δίκαιο Νώε, για να μάθετε καλά την μεγάλη αρετή του δικαίου αυτού ανθρώπου αλλά και την ανέκφραστη φιλανθρωπία και την μακροθυμία του Θεού, που υπερβαίνει κάθε λογική.

   Μάθατε χθες πως, αμέσως μετά την γέννησή του ο δίκαιος αυτός, αφού πήρε το όνομα από τον πατέρα του, περιφερόταν ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους  της εποχής του, διδάσκοντας και προαναγγέλλοντας τις συμφορές με το δικό του στόμα, με την δική του παρουσία, κραυγάζοντας και λέγοντας: «Απομακρυνθείτε από την κακία. Επιδιώκετε την αρετή. Φοβηθείτε την τιμωρία που θα σας έρθει, διότι θα καταπλακώσει γενική συμφορά όλη την οικουμένη». Φαίνεται υπερβολική η αγανάκτηση, αλλά αυτό συνέβαινε, επειδή βέβαια ήταν και μεγάλη η ορμή και η εξάπλωση της κακίας. Και αυτό δεν το έκανε για δύο ή τρία χρόνια, αλλά επί πεντακόσια χρόνια συνέχισε να συμβουλεύει και να παρακαλεί.

Δεν μπορεί κανείς...


 

Βγαίνουν νικητές όσοι είναι με τον Θεό

Πρωθιερέας Σεραφείμ Νεντοσέκιν. Φωτογραφία: Ντμίτριϊ Κιριούχιν 

Πρωθιερέας Σεραφείμ Νεντοσέκιν. Φωτογραφία: Ντμίτριϊ Κιριούχιν

Ο πρωθιερέας Σεραφείμ Νεντοσέκιν μιλά περί ομολογίας τής πίστης στην σοβιετική εποχή. Μέρος Α.

Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον λόφο Ποκλόναγια και στο προσαρτημένο παρεκκλήσι τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ κοντά στην «Iζμπά τού Κουτούζοφ» στην περιοχή Φιλί, μια σειρά γιορτών τής εκκλησίας λαμβάνουν χώρα. Την περασμένη βδομάδα, την Δευτέρα ήταν η εορτή τού καθαγιασμού τής εκκλησίας τού Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στην Λύδδα, ο εορτασμός, την Τετάρτη, τής μνήμης τού Αγίου Τύχωνος, και ο εορτασμός τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ και άλλων ασώματων Ουράνιων Δυνάμεων – το Σάββατο, και η σημερινή μνήμη τού βασανιστηρίου τού τροχού τού Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Βίος ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου (28 Σεπτεμβρίου †)

Ἀπό τό βιβλίο Ἀναστασία Μ. Μπάγκαλα, 
Ψυχοσωματική ὑγεία καί νόσος στούς Ἀσκητικούς Λόγους τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου 
Οstracon Publishing p.c., 2015
Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος γεννήθηκε στή Νινευΐ, πόλη τῆς Μεσοποταμίας, ἤ κάτ΄ ἄλλους κοντά στήν Ἔδεσσα τῆς Συρίας καί ὄχι στό Κατάρ ὅπως πρεσβεύουν κάποιοι ἄλλοι 46.
Στά χειρόγραφα τς ἀρχαιοελληνικῆς μεταφράσεως τῶν κειμένων τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ προτάσσεται ἡ πλήρης ταυτότητα τοῦ Ἁγίου. «Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἠμῶν Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί ἀναχωρητού τοῦ γενομένου ἐπισκόπου της φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ λόγοι ἀσκητικοί, εὑρεθέντες ὑπό τῶν Ὁσίων Πατέρων ἠμῶν τοῦ Ἀββᾶ Πατρικίου καί τοῦ Ἀββᾶ Ἀβρααμίου τῶν φιλοσόφων καί ἡσυχαστῶν ἐν τή Λαύρα τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἠμῶν Σάββα».47

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οικονομολόγος

          Αγαπητέ  κύριε  …………,

   Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δηλαδή η Ορθοδοξία πρέπει να συμβαδίζει με Ορθοπραξία.  Για τη σωτηρία του χριστιανού δεν αρκεί μόνο η ορθή Πίστη αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα έργα αγάπης. Συμφωνώ απόλυτα.  Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος λέει: «οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν» (Κεφ.2, 17). Δηλ. η Πίστη εάν δεν συνοδεύεται με έργα αγάπης, είναι πεθαμένη από μόνη της.  Η Πίστις και τα έργα αγάπης είναι δύο φτερούγες με τις οποίες ο πιστός χριστιανός θα μπορέσει να πετάξει στον Ουρανό (Παράδεισο).

Χάος με τις ανεξέλεγκτες ΜΚO – Επικίνδυνα παιχνίδια με τα εθνικά ζητήματα

Η πολυσυζητημένη HumanRights360 έχει ιδρυτή τον πρώην γενικό διευθυντή του δικτύου ιδρυμάτων του Τζορτζ Σόρος

Από τα τέλη Ιουλίου η Ελλάδα βρέθηκε στα διεθνή μέσα για ακόμα μία φορά για το Μεταναστευτικό. Η εγχώρια και η διεθνής πίεση για την ελληνική κυβέρνηση έγινε ασφυκτική όταν γνωστοποιήθηκε ότι βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε νησίδα του ποταμού Εβρου 38 Σύροι και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες. Κατά μαρτυρίες είχαν προωθηθεί υπό την απειλή των τουρκικών δυνάμεων.

Ο προφήτης Ιωνάς και η μετάνοια των Νινευϊτών

Ο Ιωνάς ο Εβραίος, όταν βγήκε από τη θάλασσα, άρχισε να κηρύττει στη Νινευή, στους απερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ο προφήτης μπήκε στη μεγαλοπρεπή πόλη, την συντάραξε με φοβερή φωνή (1). Η πόλη, που εξουσίαζε τα έθνη, κατατρόμαξε αμέσως με το κήρυγμα του γιου του Αμαθή, και σαν να ήταν θάλασσα, συγκλονίζονταν από όλες τις μεριές με τη φωνή του, όταν αυτός βγήκε από το βυθό. Κατεβαίνοντας στη θάλασσα την συντάραξε, και βγαίνοντας στην ξηρά την έβαλε αμέσως σε φοβερή δοκιμασία.

Μελέτη του CDC: Πολλοί εμβολιασμένοι νέοι που υπέστησαν φλεγμονή στην καρδιά παρουσίασαν μήνες αργότερα μη φυσιολογικά αποτελέσματα στη μαγνητική τομογραφία

Εμβόλια & Ασφάλεια

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC),
η πλειονότητα των νεαρών Αμερικανών που υπέστησαν φλεγμονή της καρδιάς μετά τη λήψη του εμβολίου COVID-19 παρουσίασε μη φυσιολογικά αποτελέσματα στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς.

"Μαμά, γιατί είμαι χειρότερος από αυτόν;!"

 

Ιστορίες γυναικών που έκαναν αμβλώσεις

- Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου λέτε ότι η άμβλωση είναι έγκλημα", μου έγραψε μια άγνωστη γυναίκα σε ένα μήνυμα.

Όχι και τόσο άγνωστη. Μιλούσαμε για πρώτη φορά. Ήταν έγκυος για δεύτερη φορά. Και οι εξετάσεις έδειξαν ότι το μωρό διέτρεχε υψηλό κίνδυνο να έχει σύνδρομο Down. Ξέρω ότι γι' αυτήν είναι σοκαριστικό και τρομακτικό. Αλλά για μένα, είναι μια συνηθισμένη και απολύτως φυσιολογική ιστορία. Μιλάω με πολλές μητέρες σαν κι αυτή. Μου γράφουν, μου τηλεφωνούν, μου ζητούν συμβουλές... Στην πραγματικότητα, ζω σε αυτό το περιβάλλον.

Πτώση και ανόρθωση του ανθρώπου

 

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

   Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και του έδωσε τη δυνατότητα της κοινωνίας με το Δημιουργό μέσω της άκτιστης θείας χάρης, δηλαδή μέσω της ζωοποιού ενέργειας του Αγίου Πνεύματος.

Περιστατικα της κλησεως

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ

Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λκ. 5,1-11)
Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιώτου

«Θάμβος περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐ­τῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον» (Λουκ. 5,9)

Δίδασκε, ἀγαπητοί μου, καὶ πάλι δίπλα στὴ λίμνη Γεννησαρὲτ ὁ Κύριός μας. Τὸ ἀ­κρο­ατήριό του τώρα ἦταν πυκνό. Ποιοί ἦταν οἱ ἀκροαταί του; Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτούς, ἂν ἤσασταν ἐκεῖ, ματαίως θ᾽ ἀναζητούσατε κάποιον ἀ­πὸ τὰ θεωρούμενα ἀνώτερα στρώματα τῆς κοινωνίας· αὐτοὶ δὲν καταδέχονταν ν᾽ ἀκούσουν ἕ­ναν ὑπαίθριο διδάσκαλο χω­ρὶς ἱ­ε­ρατι­κὸ ἢ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα. Ὁ Ἰησοῦς ἐμ­φα­νιζό­ταν σὰν ἕνας λαϊκὸς ἱεροκήρυκας. Μιλοῦ­σε ἀπέριττα· ἀλλὰ ὁ τόνος, ἡ δύνα­μι κάθε λόγου του, ἡ μυστι­κὴ ἕλξι τοῦ προσώπου του ἀ­σκοῦσαν μεγά­λη ἐντύπωσι στὸν ἀπροκατάληπτο λαό.

Αββάς Ιουστίνος Πόποβιτς: Η ορθοδοξία είναι άσκηση και ζωή...

Οι ασκητές είναι οι μοναδικοί ιεραπόστολοι της Ορθοδοξίας και ο ασκητισμός είναι η μόνη ιεραπο­στολική σχολή μέσα στην Ορθοδοξία. Η ορθοδοξία είναι άσκηση και ζωή γι’ αυτό και μονάχα διά της α­σκήσεως και της ζωής επιτελείται το κήρυγμα και η ιεραποστολή. Η ανάπτυξη της ασκητικότητας -προ­σωπικά και καθολικά- αυτή πρέπει να γίνει η εσωτε­ρική αποστολή της Εκκλησίας μας μέσα στον λαό. Οι ενορίες πρέπει να μεταβληθούν σε ασκητικά κέ­ντρα, αλλά αυτό μπορεί να το επιτύχει μονάχα ένας ε­φημέριος – ασκητής. Πρέπει να ενισχύσουμε την προ­σευχή και την νηστεία, να αναπτύξουμε την εκκλη­σιαστική ευταξία ή οποία είναι από τα κύρια μέσα της Ορθοδοξίας με το όποιο εκείνη επιδρά αναγεννη­τικά στον άνθρωπο. Όλα αυτά όμως απαιτούν ως προϋπόθεση: οι ιερείς και οι μοναχοί μας να γίνουν οι ίδιοι ασκητές.

impantokratoros.gr