Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021

Πνευματικές νουθεσίες...

Ἀγαπητά μου πνευματικὰ παιδιά, καλὴ κι εὐλογημένη χρονιά!
Μετὰ ἀπὸ τὶς ἑορτὲς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ξεκινάει καὶ φέτος μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἱεραποστολικός μας ἀγῶνας. Ἕνας ἀγῶνας ποὺ συνεχίζεται ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐπιθυμῶ νὰ συστήσω πρὸς ὅλους σας νὰ τονώσετε τὴν προσευχή σας καὶ νὰ περιορίζετε ὅσο γίνεται περισσότερο τὶς μάταιες καὶ τὶς ἀνωφελεῖς συζητήσεις καὶ μωρολογίες. Ἀγωνίζεσθε μὲ κέντρο καὶ στόχο σας τὸ Χριστό μας. Μὴ ξεφεύγετε καὶ μὴ παραμελεῖτε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐξομολόγηση χωρὶς ἐκκλησιασμὸ δὲν νοεῖται. Κάποιοι ἔρχονται καὶ ἐξομολογοῦνται μόνο μία φορὰ τὸ χρόνο καὶ νοιώθουν ὅτι ἐκτέλεσαν τὸ χρέος τους ἀπέναντι στὸ Θεό. Αὐτὸ ἄς θεωρεῖται ἀπ’ ὅλους μας μιὰ πλάνη. 
 Διαπιστώνω καὶ τὸ σημειώνω μὲ λύπη ὅτι βλέπω πολλὲς φορὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξομολογήσεως κι ἐνῶ τελεῖται κάποια ἱερὰ ἀκολουθία στὸ ναό μας, ὅπως Θεία Λειτουργία ἤ Ἑσπερινός, ὁ ἐξερχόμενος ἀπὸ τὸ ἐξομολογητήριο νὰ ἀναχωρεῖ ἀμέσως, χωρὶς νὰ παραμένει νὰ ἀκούσει κάτι κατ’ αὐτὲς τὶς ἱερὲς στιγμές. Ἄς θεωρηθεῖ ἀπ’ ὅλους μας κι αὐτὸ μιὰ πτώση. Ἡ Θεία Λατρεία πρέπει νὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἔρωτάς μας καὶ ἡ μανιώδης ἐπιθυμία ὅλων μας. Ἐπίσης διαπιστώνω ὅτι πολλοὶ νέοι γονεῖς ἀμελοῦν νὰ ἐκκλησιάζονται ἀνελλιπῶς κατὰ τὶς Κυριακάτικες Θείες Λειτουργίες μὲ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνον νὰ ζημιώνονται οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ νὰ ζημιώνουν δυστυχῶς καὶ τὰ ἀγγελούδια τους, τὰ παιδάκια τους ἀπὸ τὴν Χάρη, τὴν εὐλογία καὶ τὴν τακτικὴ καὶ ἀνελλιπὴ Θεία Μετάληψη. Κι αὐτὸ ἄς τὸ θεωρήσουμε μιὰ πτώση. 
Ἐπίσης διαπιστώνω ὅτι πολλοὶ ποὺ ἐξομολογοῦνται τακτικὰ ποτέ τους δὲν ἔρχονται στὶς κατηχητικές μας συνάξεις. Αὐτὸ ἀφορὰ ὅλες τὶς ἡλικίες. Αὐτὸ ἔχει ὡς συνέπεια νὰ παραμένουν πολλὰ ἐρωτήματά τους ἀναπάντητα γιὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ συνάξεις γίνονται γιὰ νὰ κατηχούμεθα καλύτερα καὶ περισσότερο. Ἔχει δὲ μεγάλη σημασία ὅτι τὶς συνάξεις αὐτὲς τὶς πραγματοποιεῖ ὁ πνευματικὸς ἐξομολόγος σας κι αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο: Ὁ πνευματικὸς ποὺ σᾶς ἐξομολογεῖ ἀφουγκράζεται τὰ ἐλλείματά σας καὶ κατὰ τὶς συνάξεις ὁμιλεῖ καὶ διαπραγματεύεται ὅλα ὅσα πρέπει ὁ καθένας σας νὰ μάθει. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι μετὰ τὸ πέρας τῶν κατηχητικῶν συνάξεων κάποιοι πιστοὶ μᾶς ὁμολογοῦν ὅτι οἱ ὁμιλίες ἦταν σὰν νὰ ἔγιναν γιὰ τοὺς ἴδιους μὲ ἀποτέλεσμα νὰ λαμβάνουν καὶ τὶς ἀπαραίτητες ἀπαντήσεις καὶ πολλὰ καὶ διάφορα ἀνεξομολόγητα ἐρωτήματά τους. Μὲ αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις σᾶς εὔχομαι ὅ,τι καλὸ κι εὐλογημένο στὴ ζωή σας.

Τέλος, σᾶς παρακαλῶ ὅλους νὰ προσεύχεσθε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ γιὰ τοὺς ποιμένες Της, δηλ. ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, ἀναγνῶστες, ἱεροψάλτες, νεωκόρους, μοναχούς, μοναχές καὶ ἐν γένει γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας. Διαπιστώνω ὅτι τινὲς τῶν ρασοφόρων ἔχουμε χάσει τὸ δρόμο μας. Ἡ προσευχὴ ὅλων πολὺ θὰ βοηθήσει νὰ παραμένουμε στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἀπορρέουσα ἐξ αὐτῆς Ὀρθοπραξία. Οἱ πολλὲς πνευματικὲς ἐκπτώσεις σὲ σημαντικὰ θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ποὺ ἅπτονται τῆς ἱερωσύνης καὶ τοῦ μοναχικοῦ βίου ὁδηγεῖ δυστυχῶς σὲ μεγάλες πτώσεις!!! Ἄς μὴ ξεχνᾶτε παιδιά μου νὰ κάνετε προσευχὴ γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ μένα τὸν πνευματικό σας, ὅπως καὶ ἡ ταπεινότητά μου σᾶς μνημονεύει ὅλους στὶς προσευχές του. Σᾶς εὐχαριστῶ!

Μετὰ πολλῶν Εὐχῶν
Ὁ πνευματικός σας
Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Στ. Χριστοδούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου