Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

ΝΥΣΤΕΡΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΜΑΝΗΤΑΣ»

Δὲν συνέβη εἰς ἑτέραν χώραν: Ὁ κ. Πλεύρης στερεῖ
ἀπὸ τὸ σύστημα ὑγείας χιλιάδες ὑγειονομικοὺς
ζημιώνων τὴν περίθαλψιν τῶν φορολογουμένων πολιτῶν.
Τὸ ΕΣΥ πληρώνει τὸ ΕΓΩ του!

«Οἱ κυβερνητικὲς ἐντολὲς
περὶ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἦταν “βαθειὰ ἀνήθικες”»

ΝΥΣΤΕΡΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΜΑΝΗΤΑΣ»

«Τὰ ἀχρείαστα lockdowns
καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα προληπτικὰ μέτρα
ἐστέρησαν βασικὲς ἐλευθερίες καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα,
γιὰ νὰ ἐκπαιδευθοῦν οἱ λαοὶ νὰ ὑποτάσσωνται
στὰ κελεύσματα τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν κατευθυνομένων
ἀπὸ τὰ παγκόσμια διευθυντήρια “εἰδικῶν”».

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

Ὁ Δρ. Ράϊνερ Φύλμιχ εἶναι Γερμανοαμερικανὸς δικηγόρος, εἰδικευμένος στὸ Τραπεζικό, Χρηματιστηριακό, Ἰδιωτικό, Διεθνὲς καὶ Ἰατρικὸ Δίκαιο. Εἶναι διεθνῶς γνωστὸς ἀπὸ τὶς ἐπιτυχεῖς μηνύσεις του γιὰ ἀπάτες κατὰ ἑταιρειῶν καὶ ὀργανισμῶν – κολοσσῶν, ὅπως Volkswagen,  Deutsche Bank, Kühne & Nagel, κ.ἄ.

Τὸν Ἰούλιο 2020 ὁ Δρ. Ράϊνερ Φύλμιχ μὲ ἄλλους τρεῖς συναδέλφους του, ἔντονα προβληματισμένοι ἀπὸ τὶς πολλὲς παραδοξότητες τῆς «πανδημίας» Covid-19 καὶ τὸν τρόπο διαχειρήσεως αὐτῆς ἀπὸ Κυβερνήσεις καὶ ΜΜΕ, ἵδρυσαν τὴν (μὴ κυβερνητική) Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν Κορωνοϊὸ μὲ ἕδρα τὸ Βερολῖνο.

Συντόμως ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ πλαισιώθηκε ἀπὸ ἑκατοντάδες ἀνὰ τὸν κόσμο δικηγόρους, διωργάνωσε ἄνω τῶν 150 συνεδρίων μὲ διεθνοῦς φήμης ἐμπειρογνώμονες κάθε ἐπιστημονικοῦ πεδίου, ὅπως στελέχη τῶν ΠΟΥ, ΟΗΕ, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῶν ΗΠΑ, Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν, τῆς Pfizer, κ.ἄ.

Τὸ Διεθνὲς αὐτὸ Νομικὸ δίκτυο μὲ τὴ συμμετοχὴ δικαστοῦ καὶ πολλῶν ἐνόρκων συγκέντρωσε ἀδιάψευστα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, ὅτι ἡ «πανδημία» τοῦ Covid ἦταν μία προσχεδιασμένη ἐγκληματικὴ ἐπιχείρησι!

Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὸν Δρ. Ράϊνερ Φύλμιχ, μία δεύτερη δίκη Νυρεμβέργης ἴσως χρειασθῇ νὰ γίνῃ κατὰ πάντων τῶν ἐμπλεκομένων σ’ αὐτὸ τὸ ἄνευ προηγουμένου σκάνδαλο-ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος μὲ σκοπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν μείωσι τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ γιὰ τὴν εὐκολώτερη κυριαρχία ἐπ’ αὐτοῦ!

Ἐζήτουν ἀνεξάρτητον Δικαστήριον

διὰ τὴν ἀκρόασίν τους,

ἀλλ’ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις!

Ἐπειδὴ στάθηκε ἀδύνατο νὰ εὑρεθῇ δικαστήριο διατεθειμένο νὰ μελετήσῃ τὰ εὑρήματα (δι’ εὐνοήτους λόγους), ἀποφασίσθηκε ἡ ἐκτὸς τοῦ ἰσχύοντος δικαστικοῦ συστήματος δημιουργία τοῦ ἀτύπου Δικαστηρίου τῆς Κοινῆς Γνώμης τῶν Λαῶν, τὸ ὁποῖο ἤδη ξεκίνησε τὶς νομικὲς διαδικασίες μὲ στόχο τὴν ποινικὴ δίωξι τῶν ἐνορχηστρωτῶν τῆς χαρακτηριζομένης ὡς «μεγάλης πανδημιακῆς ἀπάτης». Τὰ συγκεντρωθέντα στοιχεῖα ἐνοχοποιοῦν τὴν «κλίκα τοῦ Νταβός» (Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Κλάους Σουάμπ), τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.), τὰ Ἀμερικανικὰ Κέντρα Ἐλέγχου & Πρόληψης Ἀσθενειῶν (CDC), τοὺς Μπὶλ & Μελίντα Γκέϊτς, τὸν Διοικητὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀλλεργίας & Λοιμωδῶν Νόσων τῶν ΗΠΑ καὶ κορυφαῖο Σύμβουλο τοῦ Λευκοῦ Οἴκου Ἄντονυ Φάουτσι, τὸν Βρετανὸ πρωθυπουργὸ Μπόρις Τζόνσον, τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, κ.ἄ.

Τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο (Δ.Π.Δ.) στὴ Χάγη παραδέχθηκε ὅτι σχετικὴ καταγγελία ἐναντίον παγκόσμιων ἡγετῶν καὶ τοῦ ΠΟΥ γιὰ τὸν Covid-19 πράγματι ὑποβλήθηκε σ’ αὐτό, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀξιολογηθῆ καὶ δὲν περιλαμβάνεται στὶς ἐκκρεμοῦσες ὑποθέσεις του.

Συνοπτικὰ συμπεράσματα

Ἰδοὺ μερικὰ μόνο ἀπὸ τὰ ἐπιστημονικῶς καὶ νομικῶς τεκμηριωμένα συμπεράσματα- ἐνοχοποιητικὰ στοιχεῖα κατὰ τῶν φερομένων ὡς ἐνόχων:

 1. Δέν ὑπῆρξε ποτὲ πανδημία. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ 60σέλιδη Ἀναφορὰ τῆς Παγκόσμιας Συμμαχίας Ἰατρῶν (καὶ ἄλλων Ὑγειονομικῶν).
 2. Ἡ θνησιμότητα ἦταν ἡ ἴδια μὲ τῆς ἐποχικῆς γρίππης!
 3. Ἡ «πανδημία» ἦταν προσχεδιασμένη ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀπὸ τοὺς ἰδίους κύκλους, οἱ ὁποῖοι πρὸ 12ετίας ὠνόμασαν «πανδημία» τὴν ἠπίας μορφῆς γρίππη τῶν χοίρων (H1N1).
 4. Πρὸς παραπλάνησι τῶν λαῶν, ὁ ΠΟΥ χρειάσθηκε ν’ ἀλλάξῃ ἐσπευσμένα τὸν κοινῶς ἀποδεκτὸ ὁρισμὸ τῆς πανδημίας καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὶς χῶρες μέλη του νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἀλλαγὴ αὐτή! (Σχόλιο ἀρθρογράφου: Δεδομένου ὅτι πρόκειται γιὰ λέξι ἑλληνική, τουλάχιστον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔπρεπε νὰ μὴ δε­χθοῦ­με ἀνεπιφύλακτα τὴν ἔξωθεν γλωσσικὴ αὐτὴ μετάλλαξι- αὐθαιρεσία. Ἀλλὰ ποιός τολμοῦσε νὰ φέρῃ ἀντίρρησι στὴν ὑγειονομικὴ ἐκείνη δικτατορία…)
 5. Γιὰ νὰ πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι πρόκειται περὶ πανδημίας, χρησιμοποιήθηκαν τὰ PCR tests, τὰ ὁποῖα, στερούμενα διαγνωστικῆς δυνατότητος, θεωροῦνται ἐντελῶς ἀναξιόπιστα.
 6. Ἀξιοσημείωτες ἦταν οἱ ἀποφάσεις Δικαστηρίων σὲ Πορτογαλία, Αὐστρία, Γερμανία, Ὁλλανδία, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες τὰ PCR tests ἦταν ἀκατάλληλα γιὰ διαγνωστικὴ χρῆσι τὰ δὲ lockdowns δὲν εἶχαν καμμία νομικὴ ἢ ἐπιστημονικὴ βάσι!
 7. Διεθνοῦς κύρους εἰδικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἕως καὶ 90% τῶν περιπτώσεων Covid θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ψευδῶς θετικὰ ἀποτελέσματα.
 8. Ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ ἰὸς μεταδίδεται ἀπὸ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι ψευδής.
 9. Nοσοκομειακοὶ γιατροὶ κατέθεσαν, πὼς συχνὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς «πανδημίας» θάλαμοι ἀποκλειστικὰ γιὰ ἀσθενεῖς Covid ἦταν ἐντελῶς ἄδειοι.
 10. Συνάδελφοί τους στὰ Ἐπείγοντα Περιστατικὰ ὡμολόγησαν ὅτι οἱ Διοικήσεις τῶν Νοσοκομείων τοὺς πίεζαν ν’ ἀναφέρουν τὸν Covid σὲ διαγνωστικὲς ἐξετάσεις, ἀλλὰ καὶ ὡς αἰτία θανάτου στὰ πιστοποιητικὰ θανάτου!
 11. Ἰατροὶ καὶ Νοσοκομεῖα πληρώθηκαν, γιὰ νὰ δηλώσουν, ὅτι οἱ θανόντες ἦταν θύματα τοῦ Covid!
 12. Ἀλλοιώσεις πιστοποιητικῶν θανάτου κατήγγειλαν καὶ ἰδιοκτῆτες Γραφείων Τελετῶν.
 13. Ἀμέτρητες εἶναι οἱ μαρτυρίες ὑγειονομικῶν, ἀλλὰ καὶ συγγενῶν ὅτι, ὅποτε διαμαρτυρήθηκαν γιὰ ὅσα ἐγκληματικὰ γίνονταν σὲ νοσοκομεῖα, ἡ στερεότυπη ἀπάντησι ἦταν «ἐκτελοῦμε ἐντολὲς ἄνωθεν»! Κάθε θάνατος, ἀλλὰ καὶ κάθε εἰσαγωγὴ σὲ νοσοκομεῖο ἔπρεπε νὰ ἀποδοθῇ στὸν Covid-19! Ἔτσι ἀνέβαιναν οἱ ἀριθμοὶ τῶν κρουσμάτων καὶ θανάτων στὰ στατιστικὰ καντρὰν ὅλου τοῦ πλανήτου, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν ἀθρόο ἐμβολιασμὸ τῶν πληθυσμῶν! Ἔπρεπε μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ διατηρῆται ἡ ἀνθρωπότης σὲ σταθερὴ κατάστασι ἀνησυχίας, τρόμου καὶ πανικοῦ, νὰ δικαιολογοῦνται τὰ ἀχρείαστα lockdowns καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα προληπτικὰ μέτρα, ποὺ στέρησαν βασικὲς ἐλευθερίες καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα, νὰ ἐκπαιδευθοῦν οἱ λαοὶ νὰ ὑποτάσσωνται στὰ κελεύσματα τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν κατευθυνομένων ἀπὸ τὰ παγκόσμια διευθυντήρια «εἰδικῶν».
 14. Τά «ἐμβόλια», ὄχι μόνο δὲν προστατεύουν ἀπὸ τὸν Covid-19, ἀλλ’ ἔχουν καὶ σοβαρὲς παρενέργειες, ἀκόμη καὶ θανατηφόρες.
 15. Διακεκριμένοι ἰατροὶ ὑπoστήριξαν, κατόπιν ἐπιτυχημένων δοκιμῶν σὲ ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς τους, ὅτι ὁ ἰὸς μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἀποτελεσματικὰ μὲ βιταμίνες C, D, ψευδάργυρο, Ὑδροξυχλωροκίνη, Ἰβερμεκτίνη, κ.ἄ.

Γενναῖαι ἀντιστασιακαὶ πρωτοβουλίαι

Ἡ τιτάνια αὐτὴ προσπάθεια τοῦ Δρ. Ράϊνερ Φύλμιχ καὶ τοῦ διεθνοῦς νομικοῦ δικτύου του ἴσως ἐνεθάρρυνε πολλούς, εἴτε νὰ συνεργασθοῦν μαζί τους, εἴτε ν’ ἀναλάβουν ξεχωριστὴ δρᾶσι κατὰ τῆς παγκοσμίου ὑγειονομικῆς δικτατορίας ἀπὸ τὶς δικές τους ἐπάλξεις. Ἄς ἀναφέρωμε μερικές:

 • Τὴν πρωτιὰ στὶς ἀντιδράσεις ἴσως κατέχει ἡ ἡρωίδα Βρετανὴ νοσηλεύτρια, ἡ ὁποία φορῶντας τὴ στολή της παραιτήθηκε δημοσίως (5/11/2020), καταγγέλλοντας εὐθαρσῶς καὶ ἀποδεδειγμένα ἀπὸ μικροφώνου σὲ πολυπληθὲς ἀκροατήριο στὴν εἴσοδο τοῦ Νοσοκομείου τὰ ψευδῆ στατιστικὰ στοιχεῖα Covid τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας. Συγκινημένη, τόνισε καταχειροκροτούμενη: «Δὲν ἀντέχω ἄλλο νὰ ψεύδωμαι»!
 • Παραιτήσεις ὑγειονομικῶν ἀκολούθησαν ἀργότερα σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου. Εὐσυνείδητοι ἄνθρωποι προτίμησαν τὴν ἀνεργία καὶ περιθωριοποίησι ἀπὸ τὴν ἀτιμία καὶ ἀναξιοπρέπεια.
 • Ὁ παγκοσμίου φήμης Γάλλος Ἰολόγος Νομπελίστας Καθηγητὴς Λοὺκ Μοντανιέ, πρὸ τοῦ θανάτου του τὴν 9/2/2022, ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιεμβολιαστικῶν του θέσεων γιὰ τὸν Covid-19, γνώρισε, μετὰ τὶς εὐχαριστίες γιὰ τὶς ἐρευνητικές του ἐπιτυχίες, τὴν ἀνθρώπινη ἀχαριστία, μετὰ τὴ διεθνῆ ἀναγνώρισι, τὴν περιφρόνησι τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος, μετὰ τὶς βραβεύσεις, τὴ συκοφαντικὴ δυσφήμισι! Ὁ ἄλλοτε διάσημος εὐεργέτης τῆς ἀνθρωπότητος ἔγινε τώρα ἀκραῖος συνωμοσιολόγος! Αὐτὴ εἶναι ἡ ὄμορφη καὶ ἀγγελικὰ πλασμένη κοινωνία τῶν παγκοσμιοποιητῶν!
 • Ὁ Δρ Ρόμπερτ Μαλόουν, ἐπιστήμων μὲ πολλὲς περγαμηνές, ἀπὸ τοὺς πλέον εἰδικοὺς παγκοσμίως στὶς πανδημίες, Ἰατρικὸς Σύμβουλος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, πολλῶν Κυβερνήσεων, Νοσοκομείων καὶ δημοσίων προσώπων, βρέθηκε ξαφνικὰ ἐξωστρακισμένος, φιμωμένος καὶ ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα. Πρόλαβε, ὡστόσο, νὰ γράψῃ τὰ ἑξῆς στὸ Twitter, δύο μῆνες πρὶν κλείσουν τὸ λογαριασμό του: «Θὰ μιλήσω σταρᾶτα. Οἱ γιατροί, ποὺ μιλοῦν ἀνοικτά, καταδιώκονται ἐνεργὰ μέσῳ ἰατρικῶν συμβουλίων καὶ τοῦ Τύπου. Προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀπονομιμοποιήσουν καὶ νὰ μᾶς ξεχωρίσουν ἕνα πρὸς ἕνα. Αὐτὰ δὲν εἶναι θεωρία συνωμοσίας, ἀλλὰ πραγματικότητα». Καὶ κάλεσε ὅλους ν’ ἀφυπνισθοῦν.
 • Ὁ Βρετανὸς Φαρμακολόγος Μάϊκλ Γίντεν, πρ. ἀντιπρόεδρος καὶ ἐπικεφαλῆς ἐπιστημονικὸς ἐρευνητὴς τῆς Pfizer, ἱδρυτὴς δικῆς του βιοτεχνολογικῆς ἑταιρείας, τὴν ὁποία ἀγόρασε γιὰ $325 ἑκατομμύρια, ἡ γνωστὴ Ἑλβετικὴ Novartis, ἔκρουσε ἐπανειλημμένως τὸν κώδωνα τῆς ἐπικινδυνότητος τῶν ἀντι-Covid ἐμβολίων, κατήγγειλε τὴν περὶ Covid-19 «ἀποδεδειγμένως ψευδῆ» προπαγάνδα ἀπὸ κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένου τοῦ «ψεύδους τῶν ἐπικινδύνων παραλλαγῶν», τὴν ὁλοκληρωτικὴ δυνατότητα γιὰ «διαβατήρια ἐμβολίων» καὶ τὴν ἰσχυρὴ πιθανότητα νὰ ἔχωμε νὰ κάνωμε μὲ μία «συνωμοσία», ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσῃ σὲ κάτι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὸ μακελειὸ τῶν πολέμων τοῦ 20οῦ αἰώνα. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀποδοκιμάσθηκε ἀγρίως ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ἀποκλείσθηκε ἀπὸ τὸ Youtube…
 • Ὁ 49χρονος Οὐκρανοαμερικανὸς Καθηγητὴς Βιοτεχνολογίας Δρ Βλάντιμιρ Ζελένκο, ὑποψήφιος γιὰ τὸ βραβεῖο Νόμπελ καὶ τὸ Προεδρικὸ Μετάλλιο Ἐλευθερίας (ἀπεβίωσε 30/6/2022), ἰδιαίτερα ἀγαπητὸς στὴν ἑβραϊκὴ κοινότητα Kiryas Joel τῆς Ν. Ὑόρκης, ὅπου ἐργάσθηκε ὡς οἰκογενειακὸς ἰατρὸς ἐπὶ 20ετία, ἔγινε παγκοσμίως γνωστὸς τὸ 2020, ὅταν θεράπευσε ἄνω τῶν 500 Covid-19 ἀσθενῶν του μ’ ἕνα κοκτέϊλ ἀπὸ πολυβιταμίνες, θειϊκὸ ψευδάργυρο, ὑδροξυχλωροκίνη καὶ ἀζιθρομυκίνη μὲ 100% ἐπιτυχία! Ἐνθουσιασμένος ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα ἐνημέρωσε ἀμέσως τὸν τότε Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, ὁ ὁποῖος ἐνέκρινε ἐπίσημα τὴν θεραπευτική του ἀγωγή! Τὴν τελευταία διετία ἡ ὁμάδα του βοήθησε 6000 ἀσθενεῖς ν’ ἀναρρώσουν, ἐκπαίδευσε χιλιάδες παγκοσμίως ἰατρούς, ἑκατομμύρια δὲ ἀνθρώπινες ζωὲς σώθηκαν χάρι στὸ φάρμακό του, γεγονὸς ποὺ δὲν ἄρεσε στὶς φαρμακοβιομηχανίες. Ἐκτὸς αὐτοῦ, κατήγγειλε δριμύτατα τὰ ἐμβόλια ὡς ἐπικίνδυνα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Κατόπιν τούτων, ἡ στοχοποίησί του ἦταν ἀναπόφευκτη. Ἀποκλείσθηκε ἀπὸ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Ὅλες οἱ ὑγειονομικὲς πόρτες ἔκλεισαν γι’ αὐτόν, δέχθηκε ὕβρεις, συκοφαντίες, ἀπειλές… Σύμφωνα μὲ διδικτυακὸ δημοσίευμα, ἀκόμη καὶ ἡ ἡγεσία τῆς θρησκευτικῆς κοινότητος, ὅπου ἀνῆκε, τὸν ἐπίκρανε μὲ τὴ συμπεριφορά της. Τελικὰ παραπέμφθηκε στὸ Ραββινικὸ Δικαστήριο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου χαρακτήρισε τὸ ἐμβόλιο «δηλητηριώδη θανάσιμη ἔνεσι», τὸν δὲ παιδικὸ ἐμβολιασμὸ παρωμοίασε μὲ θυσίες παιδιῶν, ὀνομάζοντάς τον καθαρὰ γενοκτονία! Πάντως ἔφυγε μὲ ἥσυχη τὴ συνείδησί του, ὡς ἐφαρμόσας τὸ «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφ. Σειρ. 4:28). Ἀξίζει ν’ ἀναφέρωμε τὶς ἑξῆς φράσεις ἀπὸ τὴν ἀπολογία τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀξιαγάπητου αὐτοῦ Ὀρθοδόξου Ἑβραίου ἐπιστήμονα «Δέχθηκα καθημερινὲς ἀπειλὲς θανάτου, διακινδύνευσα τὴ ζωή μου, τὴ σταδιοδρομία μου, τὴν οἰκονομική μου ζωή, τὴν ὑπόληψή μου, τὴν οἰκογένειά μου (πολύτεκνος μὲ 8 παιδιά!)… Αὐτὰ δὲν εἶναι θεωρία συνωμοσίας· συνωμοσία εἶναι, ἀλλὰ ὄχι θεωρία. Εἶναι συνωμοσία γιὰ τὴ διάπραξη τῆς μεγαλύτερης στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία γενοκτονίας»! «Ὁ Νῶε ἦταν συνωμοσιολόγος μέχρι ποὺ ἄρχισε νὰ βρέχῃ».
 1. Ὁ Νοτιοαφρικανὸς Λοιμωξιολόγος Καθηγητὴς Σαμπὶρ Μαχντὶ προειδοποίησε, ὅτι ἡ μασκοφορία καὶ τὰ ἄλλα προφυλακτικὰ μέτρα δὲν σταματοῦν τὴ διασπορὰ τῆς νόσου.

Ἐκτὸς τῶν ὑγειονομικῶν, καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες καὶ ἐπαγγελματίες ἔχουν μέχρι σήμερα «πληρώσει» τὸ θάρρος τους ν’ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ καταγγείλουν τὴν ψευδοπανδημία καὶ τὶς ὀλέθριες συνέπειες τῶν ἐμβολίων στὴν ἀνθρωπότητα. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ὁ Ρόμπερτ Κέννεντυ ὁ Νεώτερος, υἱὸς τοῦ δολοφονηθέντος τὸ 1968 γερουσιαστοῦ τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ ἀνεψιὸς τοῦ ἐπίσης δολοφονηθέντος τὸ 1963 Προέδρου τῶν ΗΠΑ Τζὼν Κέννεντυ. Λόγῳ τῆς ἀντιεμβολιαστικῆς του δράσεως, Μέσα Κοινωνικῆς Δικτυώσεως ἔκλεισαν τοὺς λογαριασμούς του, καὶ βίντεο, ποὺ σχετίζονται μ’ αὐτόν, ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὸ Youtube! Θῦμα τῆς ὑγειονομικῆς δικτατορίας καὶ διαδικτυακῆς λογοκρισίας καὶ ἕνας Κέννεντυ! Εἶναι πάντως ἀξιοθαύμαστη ἡ ἐπιμονὴ νὰ ἀγωνίζεται ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἡ οἰκογένεια αὐτή, ποὺ τοὺς ἀγῶνες της ἔχει «πληρώσει» μὲ ἄφθονο αἷμα!

 • Ὁ κατὰ τῶν lockdowns Πορτογάλος Δικαστὴς Ρουὶ Φονσέκα ἔ Κάστρο, συνεργάτης τοῦ Δρ. Ράϊνερ Φύλμιχ στὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Βερολίνου, ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸ δικαστικὸ σῶμα τῆς χώρας του!
 • Ἀξιοσημείωτη ἦταν ἐπίσης ἡ Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ 37.000 ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικῶν τοῦ ἐπιλέκτου Σώματος τῆς Βασιλικῆς Καναδικῆς Ἔφιππης Ἀστυνομίας (RCMP) πρὸς τὴν Ἀρχηγό της Μπρέντα Λάκι, διὰ τῆς ὁποίας, ἐπικαλούμενοι τὴ Δημοκρατία καὶ τὸν Καναδικὸ Καταστατικὸ Χάρτη Ἐλευθεριῶν καὶ Δικαιωμάτων, ἐξέφρασαν ἐπωνύμως τὴν ἀνησυχία καὶ ἀποφασιστικότητά τους κατὰ τῶν ἀναγκαστικῶν καὶ καταπιεστικῶν ἐμβολιασμῶν τῶν πολιτῶν καὶ κατὰ τῆς ἀδικαιολογήτου διακρίσεως, ποὺ βιώνουν ὅσοι ἀσκοῦν τὸ νόμιμο δικαίωμά τους στὴ σωματικὴ αὐτονομία. Ὡς οἱ πλέον ἔμπειροι καὶ εἰδικοὶ στὴ διερεύνησι πολυπλόκων ὑποθέσεων, ὑπογράμμισαν τὴν ἀνάγκη ἀντικειμενικῆς ἐρεύνης καὶ ἀξιολογήσεως ὅλων τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων ἀπὸ κάθε πλευρά, τονίζοντας ὅτι οἱ συνταγματικῶς προστατευόμενες ἐλευθερίες εἶναι ὑπεράνω τῆς Κυβερνήσεως. «Δὲν μποροῦμε μὲ ἥσυχη τὴ συνείδησή μας νὰ συμμετέχουμε πρόθυμα στὴν ἐπιβολὴ ἐντολῶν, ποὺ πιστεύουμε ὅτι ἀντιβαίνουν στὰ βέλτιστα συμφέροντα τῶν ἀνθρώπων ποὺ προστατεύουμε», ἀνέφεραν, τονίζοντας, ὅτι οἱ κυβερνητικὲς ἐντολὲς περὶ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἦταν «βαθειὰ ἀνήθικες, ἀπειλοῦσαν τὰ πρὸς τὸ ζῇν καὶ ἐδίχαζαν τὴν κοινωνία»!

Παρόμοια ἐπιστολὴ ἀπέστειλαν οἱ ἀστυνομικοὶ πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης & Γ. Εἰσαγγελέα, Ντέϊβιντ Λαμέττι. Τέλος, δύο ἀκόμη ἐπιστολὲς ἀπέστειλαν πρὸς τὴν Γ. Κυβερνήτιδα τοῦ Καναδᾶ Μαίρη Σάϊμον, καταγγέλοντας τὴν ἐμβολιαστικὴ πολιτικὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Τζάστιν Τρυντὼ ὡς διχαστική, δολία, παράνομη καὶ ἐγκληματική!

Ἡ Γ. Κυβερνῆτις, ὡς ἀρχηγὸς τῶν καναδικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, κλήθηκε νὰ παύσῃ ἀμέσως κάθε στρατιωτικὴ ἐμπλοκὴ στὴν ἐκστρατεία «ἐμβολιασμοῦ» τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί, κάνοντας χρῆσι τῶν ἐξουσιῶν της, νὰ διαλύσῃ τὸ Κοινοβούλιο! Ἡ διάλυσι τοῦ Κοινοβουλίου, ὑπεστήριξαν οἱ ἀστυνομικοί, θὰ ἔστελλε σαφὲς μήνυμα στοὺς Καναδούς, ὅτι ὑπάρχει συνταγματικὴ κρίσι.

 • Κατόπιν τὴ σκυτάλη τοῦ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγώνα ἔλαβαν οἱ Καναδοὶ νταλικέρηδες καὶ φορτηγατζῆδες, οἱ ὁποῖοι, ἀρνούμενοι νὰ ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ σὲ κάθε εἴσοδό τους στὶς ΗΠΑ, προκάλεσαν μὲ τὶς διαδηλώσεις τους κυκλοφοριακὸ χάος στὴν καναδικὴ πρωτεύουσα καὶ ἄλλες πόλεις καὶ προσωρινὸ κλείσιμο τῶν συνόρων μὲ τὶς ΗΠΑ. Δυστυχῶς οἱ ἀξιέπαινοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι τῆς σκληρῆς βιοπάλης καὶ μαζί τους ὅλοι οἱ ἀνεμβολίαστοι συκοφαντήθηκαν ἀπὸ τὸν κ. Τρυντὼ ὡς ρατσιστὲς καὶ μισογύνηδες! (ἔχασαν πλέον καὶ οἱ λέξεις τὸ νόημά τους).

Καὶ μυστηριώδεις θάνατοι, ἀτυχήματα!

 1. Ἡ Ἀμερικανίδα Παθολόγος-ἐρευνήτρια Δρ Carrie Madej, ποὺ διακρίθηκε στὸ ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα μὲ συνεντεύξεις, διαλέξεις, διαδικτυακὲς δημοσιεύσεις, γλύτωσε ἀπὸ θαῦμα τὸ θάνατο, ὅταν συνετρίβη στὶς 29/6/2022 τὸ ἰδιωτικὸ μονοκινητήριο ἀεροπλάνο, στὸ ὁποῖο ἐπέβαινε. Τὰ αἴτια τῆς πτώσεως ἐρευνῶνται.
 2. Στὶς 22/6/2022 ὁ 52χρονος ἱδρυτὴς καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Biogroup βρέθηκε νεκρὸς κάτω ἀπὸ μπαλκόνι τοῦ πολυτελοῦς ξενοδοχείου Royal Monceau στὸ Παρίσι. Αὐτοκτόνησε; Δολοφονήθηκε; Ἡ ὑπόθεσι ἐρευνᾶται. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα, ὁ θανὼν κατεῖχε τὴν 167η θέσι μεταξὺ τῶν πλουσιωτέρων ἀνθρώπων τῆς Γαλλίας καὶ αὔξησε πολὺ τὸν πλοῦτο του ἀπὸ τὴν πώλησι τῶν PCR tests κατὰ τὴ διάρκεια τῆς «πανδημίας»! Ἀλλὰ οἱ μυστηριώδεις θάνατοι εἶναι πολὺ περισσότεροι, ὁ δὲ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τοὺς ἀναφέρωμε ὅλους.

Τί μέλλει γενέσθαι;

Καὶ τώρα τί μέλλει γενέσθαι; Οἱ λαοὶ φυσικὰ θὰ ὑποφέρουν. Οἱ παγκοσμιοποιητὲς ἐπιθυμοῦν νὰ τοὺς διατηροῦν σὲ κατάστασι πανικοῦ καὶ ἀνασφάλειας, μὲ νέες παραλλαγὲς τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ νέα κύματα τῆς «πανδημίας», ποὺ θ’ ἀπαιτοῦν νέες δόσεις ἐμβολιασμοῦ!

Μέχρι νὰ διατεθοῦν ὅλα τ’ ἀποθέματα ἐμβολίων, ποὺ ἔχουν οἱ φαρμακευτικοὶ «μεγαλοκαρχαρίες» στὶς ἀποθῆκες τους, καὶ ἐνῷ ὅλες οἱ χῶρες θὰ εἶναι σχεδὸν χρεωκοπημένες ἀπὸ τὰ ὑπέρογκα ποσά, ποὺ δαπάνησαν γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν ἐμβολίων, οἱ ἀδίστακτοι δισ­εκατομμυριοῦχοι ὀλιγάρχες τοῦ Νταβὸς θὰ μετροῦν τὰ ὑπερκέρδη τους! Ὅσο γιὰ τὶς ἐθνικὲς οἰκονομίες, οὐδὲν πρόβλημα, τὸ ΔΝΤ καὶ οἱ ἄλλοι γνωστοί μας μεγαλόκαρδοι δανειστὲς ἔχουν ἤδη ἑτοιμάσει ὅσα μνημόνια θὰ χρειασθοῦν νὰ ὑπογραφοῦν γιὰ τὴν «ἀνακούφισι» τῶν ἐθνῶν. Μὲ τὸ ἀζημίωτο φυσικά.

Σύμφωνα δὲ μὲ μαρτυρίες εἰδικῶν, (ἐκτὸς τῶν οἰκονομικῶν καὶ ὑγειονομικῶν) ἐνδέχεται νὰ ἐμφανισθοῦν καὶ ἄλλες προσχεδιασμένες κρίσεις, (π.χ. πολεμικές, ἐνεργειακές, περιβαλλοντικές), ἕως ὅτου ἐγκατασταθῇ ἡ Παγκόσμιος Κυβέρνησι καὶ ἐμφανισθῇ ἐκεῖνος, ποὺ θὰ ἡγηθῇ αὐτῆς, ὑποσχόμενος προστασία ἀπ’ ὅλες τὶς κρίσεις καὶ τοὺς «κακοὺς ἀνθρώπους» (σημ. προδρόμους του), ποὺ μᾶς ἔκαναν τὸ βίο ἀβίωτο.

«Μεγαλομανεῖς, ψυχοπαθεῖς, κοινωνιοπαθεῖς, ἐγκληματίες», χαρακτηρίσθηκαν οἱ τὰ φαῦλα πράσσοντες παγκοσμιοποιηταὶ καὶ δικαίως. Ἐμεῖς θὰ προσ­θέσωμε καὶ ἄφρονες καὶ ἀντίχριστοι. Διότι δέχθηκαν νὰ γίνουν ὄργανα τοῦ Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος «ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς» (Ἰωάν. 8:44) καὶ καθ’ ὑπόδειξιν ἐκείνου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς «πανδημίας», νὰ παραπλανήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, νὰ τὴν ὑποδουλώσουν καὶ νὰ τὴν παραδώσουν ἁλυσοδεμένη στὸν Ἀντίχριστο. Ἀλήθεια, πόσον ἀληθὴς ἀποδείχθηκε ὁ περὶ τοῦ Διαβόλου εὐαγγελικὸς λόγος «ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην» (Ἀποκ. 12:9) στὴν περίπτωσι τῆς «πανδημίας»!

Ὁ πλοῦτος, τὰ ἀξιώματα καὶ ἡ κοσμικὴ ἰσχὺς ἔκαναν τοὺς παγκοσμιοποιητὲς νὰ νομίσουν ἑαυτοὺς ὑπερ­ανθρώπους, τοὺς δὲ ἀνθρώπους δούλους των, καὶ ὡς μεθυσμένοι διέπραξαν μοιραῖα λάθη, ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἀποκάλυψι τῶν σκοτεινῶν σχεδίων τους καὶ στὴν ἀφύπνισι πολλῶν ἀνθρώπων. Δόξα τῷ Θεῷ!