Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

«... Είς τάς παρούσας πονηράς ἡμέρας, ὁ ἄρχων τοῦ σκότους ἑτοιμάζει πόλεμον κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν ὀλίγων ὀρθοδόξων ἐκλεκτῶν Χριστιανῶν...»

"... Είς τας παρούσας πονηράς ημέρας, ο άρχων του σκότους ετοιμάζει πόλεμον κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των ολίγων ορθοδόξων εκλεκτών Χριστιανών. Έχει όλα του τα στρατεύματα έτοιμα, ορατούς και αόρατους δούλους του, μέσα εις τους οποίους ευρίσκονται και πάπαι και πατριάρχαι και βασιλείς και άρχοντες των εθνών και των εκκλησιών, αλλά μην τους φοβηθώμεν.
 Μένωμεν ασάλευτοι είς την ορθόδοξον πίστιν μέχρι θανάτου, δια να κληρονομήσωμεν την ουράνιόν Βασιλείαν. Τους εχθρούς της πίστεως μας ο Κύριος μας θα τους συντρίψη ως σκεύη κεραμέως και ημείς θα ψάλλωμεν. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν...."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου